BEOGRAD
21. mart, 2015. godine

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

Usvojeni izveštaji o radu i doneta odluka o visini članarine

Redovno zasedanje

Na početku sednice predsednik Skupštine LSS Uroš Đoković je pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na dolasku. Pozdravio je goste, pre svega v.d. direktora Uprave za šume, gdina Sašu Stamatovića, kao i samostalnog saradnika, gdina Miodraga Strnada. Tom prilikom se za reč javio gdin Saša Stamatović, v.d. direktora Uprave za šume i  zahvalio se na ukazanoj prilici da sve prisutne pozdravi u ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i u lično ime. Takođe je izneo svoje viđenje,  koji su primarni ciljevi delatnosti svih subjekata u lovstvu, vezano za razvoj i primenu održivog sistema lovstva u prirodi. Naglasio je da je početni i osnovni zadatak kompletiranje zakonskih okvira u lovstvu u strateško - zakonodavnom delu. Istakao je   da u tome država mora aktivno da sarađuje sa Lovačkim savezom Srbije, kao i u donošenju svih programa i strateških planova vezanih za lovstvo. Naglasio je i da se planira distribucija lovnih karata u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu. Na kraju je naglasio da je posebno važno da se promeni imidž lovstva u javnosti, te da se na taj način lovstvo prikaže bolje i na pravi način.

 Predsedništvo

Predsednik Skupštine LSS, Uroš Đoković, kome je u radu pomagao zamenik predsednika skupštine LSS, gdin Zlatimir Rašić, je zatim konstatovao da je na današnjoj sednici Skupštine LSS, koja broji ukupno 136 članova, prisutan 81 član, što znači da je ispunjen uslov za punovažno odlučivanje i nesmetani rad. Jednoglasno su izabrani: za zapisničara Rodoljub Hadži - Cenić, za overivače zapisnika Dušan Jovanović i Nikola Lešjanin.
Usvojen je jednoglasno predloženi Dnevni red.
Zapisnik sa sednice Skupštine od 25. 10 2014. godine usvojen je jednoglasno, bez glasova protiv i uzdržanih.

Usvojen Poslovnik o radu skupštine

Na predlog Poslovnika o radu skupštine LSS primedbu je imao delegat Dragan Gutić iz LU “Srem” iz Šida. Primedba se odnosila na čl. 3, u kome se po njemu nepraktično rešava pitanje predstavnika Skupštine, jer se za isti termin koriste dva naziva: “član skupštine” i “predstavnik skupštine“, te da treba da se opredelimo za samo jedan. Takođe je imao primedbu na član 7. stav IV, u kome je, po njemu, potrebno izbaciti navođenje “imena i prezimena“, već je dovoljno da stoji samo “učesnikom u raspravi”.
Predsedavajući Uroš Đoković je na to izjavio da je u Statutu pitanje članova skupštine već definisano kao “predstavnik skupštine”, pa da je normalno da se koristi taj termin, dok je  predložio da se čl. 7 stav IV izmeni tako što će se izostaviti “ime i prezime”. Potom je taj predlog stavio na glasanje, nakon čega je konstatovao da je jednoglasno, bez glasova protiv i uzdržanih prihvaćen predloženi Pravilnik o radu skupštine Lovačkog saveza Srbije, sa pomenutim izmenama.

Razmotreni i usvojeni izveštaji o radu i finansijskom poslovanju

U svom izveštaju predsednik LSS, gdin Dragan Šormaz je informisao prisutne da su od prethodne sednice skupštine do danas, konstitiusani Upravni odbor LSS, Nadzorni odbor, Sud časti i šest (od deset) stručnih komisija, te da je UO LSS do sada održao ukupno 8 sednica. Aktivnije se sarađivalo sa međunarodnim lovnim institiucijama, od kojih je posebno značajna FACE, koja se najviše bori i lobira za prava lovaca, što je naročito značajno ako se ima u vidu aktivno medijsko delovanje organizacija koje deklarišu kao “zelene”. Naglasio je i da se u  organizaciji evropskih lovaca -FACE organizuju izbori i planira izglasavanje o davanju jednog potpredsedničkog mesta Srbiji. Predsednik Šormaz je ponovio reči v.d. direktora Uprave za šume, da će se distribucija lovne karte od sada vršiti prema Zakonu o divljači i lovstvu, zbog čega ćemo konkurisati zajedno sa tri preduzeća iz Beograda, Novog Sada i Kragujevca za taj posao, što će znatno pomoći boljem radu u poslovima  poverenim od države.
Izveštaj o radu Nadzornog odbora je  podneo predsednik NO -gdin Bratislav Ćirković.
Nadozorni odbor je održao tri sednice, zasedao u punom sastavu i bavio se kontrolom materijalno finansijskog poslovanja koja je obuhvatila celu 2014.  godinu. Izvršen je uvid u dokumentaciju o poslovanju i sačinjen izveštaj o nađenom stanju, pri čemu je konstatovano da su pronađeni propusti u računovodstvenim evidencijama  otklonjeni u toku kontrole. Nadzorni odbor  je posebno ukazao na to da je u poslovnim knjigama evidentirana neraspoređena dobit u iznosu od  18,667  mil. dinara kao i gubitak  iz ranijih godina u iznosu 11,562 mil. dinara, te je potrebno da nadležni organ usvoji  Odluku kojom bi se pokrio gubitak iz iskazane dobiti i da se ista proknjiži u poslovnim knjigama sa 31.12.2014. godine.   
Nadzorni odbor je izvršio kontrolu troškova poslovanja i na osnovu prezentovane dokumentacije zaključio da nije bilo nenamenskog trošenja sredstava u izveštajnom periodu. Takođe, Nadzorni odbor je konstatovao de je LSS pozitivno poslovao za razliku od prethodnih godina.
Nakon podnošenja “Izveštaja o radu Suda časti” koji je podneo Aleksandar Sinđelić u svojstvu predsednika, prihvaćeni su jednoglasno izveštaji o radu  Upravnog odbora LSS, predsednika LSS, Nadzornog odbora LSS i Suda časti.

Nakon izlaganja predsednika Dragana Šormaza, prihvaćen je jednoglasno izveštaj o finansijsko materijalnom poslovanju Lovačkog saveza Srbije za period 01.01-31.12.2014. godine.

Visina članarine

Nakon izlaganja predsednika LSS, Dragana Šormaza, prihvaćen je jednoglasno Predlog Finansijskog plana za 2015. godinu, sa odlukom o visini članarine za 2015. godinu u iznosu od 200 dinara, koja će se plaćati u 4 rate. U tu članarinu ne ulazi osiguranje, a za list “Lovac” je naglašeno da je na sednici UO LSS, održanoj neposredno pre sednice Skupštine LSS, odlučeno da se prihvati ponuda agencije “Lorist” iz Petrovaradina, koja je dostavila odgovarajuću ponudu na Konkursu za pripremu, štampu i distribuciju lista “Lovac”. Planira se obaveza da 10 % članstva u svakom LU bude opredeljeno za pretplatu na list, što se može povećati ukoliko LU imaju više zainteresovanih.

Nadoknada

Razmatrana je odluka o pokretanju postupka za naknadu štete prouzrokovane odlukom organa saveza.            Većinom glasova je prihvaćena odluka o pokretanju postupka za naknadu štete prouzrokovane odlukom organa saveza.

U sastav LSS su vraćena dva lovačka udruženja koja su u proteklom periodu bila tužena od strane prethodnog rukovodstva LSS i koja su dobila sudske presude u svoju korist. Jednoglasnom odlukom članova Skupštine LSS, primljena su u članstvo LSS lovačka udruženja iz Boljevca i Knjaževca.

 

LSS PRess
foto: Stojan Vijatov

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Skupštinska aktivnost