Na osnovu člana 42. stav 4. Zakona o lovstvu ("Službeni glasnik SRS", br. 39/93),
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi


 P R A V I L N I K
O USLOVIMA O USLOVIMA POD KOJIMA LOVAC TURISTA MOŽE LOVITI I IZVODITI OBUKU LOVAČKIH PASA U LOVIŠTIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 35/94)

Član 1.
Ovim pravilnikom se određuju uslovi pod kojima lovac turista može loviti divljač i izvoditi obuku lovačkih pasa u lovištima.

Član 2.
Lovac turista može loviti i vršiti izvođenje obuke lovačkih pasa u lovištu uz posredovanje preduzeća ili agencije koji su ovlašćeni i registrovani za vršenje turističkih poslova i imaju zaključen ugovor sa korisnikom lovišta o uslovima pod kojima lovac turista može loviti i izvoditi obuku lovačkih pasa.

Član 3.
Lovac turista, kada dolazi u lov i na izvođenje obuke lovačkih pasa, mora imati urednu dokumentaciju za lovačko oružje, optičke nišane i municiju koju nosi, kao i za lovačke pse.

Član 4.
Kada lovac turista lovi krupnu divljač sa oružjem koje je snabdeveno optickim ili "IC" uređajem, mora prethodno izvršiti proveru preciznosti oružja tzv. "probnim hicem".
Uslove za probni hitac obezbeđuje korisnik lovišta.

Član 5.
Korisnik lovišta za vreme trajanja lova i obuke lovačkih pasa u lovištu obezbeđuje stručnog pratioca.
Lovac turista može pucati samo na onu vrstu divljači koja je navedena u dozvoli za lov i po odobrenju stručnog pratioca.

Član 6.
Lovcu turisti pripada ulovljena cela sitna dlakava i pernata divljač i to zajedno sa dlakom i perjem, a od krupne divljači trofej i to:
- od jelena: rogovlje i zubi očnjaci - "grandle",
- od srndaca: rogovlje,
- od divokoze; divojarca i muflona; rogovi i vitice,
- od divljeg vepra: zubi sekači i brusači - kljove i vitice,
- od medveda, mečke, divlje mačke i vuka: lobanja i krzno,
- od lisice i jazavca: lobanja.
Za ulovljenu divljač i njene delove (trofej, meso, koža) lovac turista pre iznošenja iz lovišta plaća korisniku lovišta cenu u visini utvrđenoj tržišnim cenovnikom Lovačkog saveza Srbije, odnosno korisnika lovišta.

Član 7.
Lovac turista lovi divljač u pojedinačnom i u grupnom lovu.
Pojedinačnim lovom lovi se krupna divljač, a grupnim sitna dlakava i pernata divljač, divlje svinje i vuk.
Lovac turista može loviti i medveda u grupnom lovu uz prethodnu saglasnost ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja se izdaje na zahtev korisnika lovišta.

Član 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


© 2004 Lovački savez Srbije