a osnovu člana 20., 22. 39. i 44. Zakona o oružju i municiji (“Službeni glasnik R.S.” br. 39/93.) Skupština Republike Srbije donosi:

Z A K O N   O  ORUŽJU I MUNICIJI

I Osnovne odredbe

Član 1.
Ovim
zakonom uređuje se nabavljanje, držanje, nošenje, promet, prevoz, popravljanje i prepravljanje oružja, delova za oružje i municije.

Odredbe ovog zakona odnose se i na strance kojima je odobreno stalno nastanjenje ili privremeni boravak duži od jedne godine, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.


Č
lan 2.
Oružjem, u smislu ovog zakona, smatra se svaka naprava koja je izrađena, prilagođena ili namenjena za izbacivanje projektila, gasa, tečnosti ili druge supstance putem potiska barutnih gasova, vazdušnog pritiska, gasa pod pritiskom ili drugog potisnog sredstva, kao i drugi predmeti čija je osnovna namena vršenje napada.

Oružje, po vrstama, može biti:
1) vatreno oružje, koje izbacuje projektil potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorevanja pogonske materije;
2) vazdušno oružje, koje potiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu, kuglu i dr.);
3) gasno oružje, koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje;
4) rasprskavajuće oružje, koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih ili zapaljivih materija;
5) posebno oružje, koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svetlosni signal;
6) oružje sa tetivom, koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strelu ili drugi projektil;
7) hladno oružje, bokser, bodež, kama, sablja, bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad.

Član 3.
Prema nameni i posebnim vrstama, u smislu ovog zakona, oružje se deli na:
1) oružje za ličnu bezbednost, koje čine pištolji i revolveri iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog zakona, kalibra 5,6 mm i većeg kalibra;
2) lovačko oružje, koje čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cevima;
3) sportsko oružje, koje čine puške, pištolji i revolveri velikog kalibra, podešeni za sportske svrhe, malokalibarske puške i revolveri i malokalibarski pištolji kalibra 5,6 mm, sa ivičnim paljenjem i sa olučenim ili neolučenim cevima, vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom;
4) trofejno oružje, koje čine vatreno i hladno oružje, koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova ili koje predstavlja lični ili porodični trofej vlasnika;
5) staro oružje, koje čine puške, revolveri, sablje, mačevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi, a ima istorijsku ili umetničku vrednost;
6) kombinovano oružje, koje čini oružje sa dve ili više olučenih ili neolučenih cevi različitog kalibra;

Član 4.
Delovima za oružje, u smislu ovog zakona, smatraju se:
1) cevi za puške, pištolje i revolvere;
2) ulošci (adapteri) za vatreno oružje;
3) zatvarači za puške i pištolje, cilindri revolvera, navlake pištolja, sanduk ili glava puške;
4) BRISANO - sa 44/98.
Municijom, u smislu ovog zakona, smatraju se meci, patrone, čaure sa kapislama, kapisle, zrna, dijabola, kugla, sačma, barut, signalna, anestetička i gasna punjenja.

Član 5.
Zabranjen je promet, nabavljanje, držanje, nošenje, popravljanje i prepravljanje vatrenog oružja sa napravama za prigušivanje zvuka, naprava za prigušivanje zvuka, teleskopskih nišana sa svetlosnim snopom, ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svetlosti ili infra-crvenim uređajem, rasprskavajuđeg i gasnog oružja, hladnog oružja i naprava koje nisu izrađene i prilagođene kao vatreno oružje.

Fizičkim licima, pored oružja iz stava 1. ovog člana, zabranjeno je i nabavljanje, držanje i nošenje poluautomatskog i kombinovanog dugog vatrenog oružja osim lovačkog, kao i nabavljanje, držanje i nošenje automatskog dugog vatrenog oružja, automatskog i kombinovanog kratkog vatrenog oružja i posebnog oružja, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Zabranjeno je nošenje oružja za ličnu bezbednost bez dozvole za nošenje.
Zabranjeno je nošenje lovačkog, sportskog i posebnog oružja izvan lovišta, objekata streljačkih organizacija i drugih namenskih objekata.

Član 6.
Nadzor u primenjivanju ovog zakona sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.


II NABAVLJANJE, DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE

Član 7.

Vatreno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja Ministarstva unutrašnjih poslova - organizacione jedinice u opštini na čijem području je prebivalište, odnosno sedište lica koje je podnelo zahtev za izdavanje odobrenja (u daljem tekstu: nadležni organ).
Delovi za oružje iz stava 1. ovog člana i municija za oružje sa olučenim cevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa, za vrstu oružja za koju je izdat oružni list.
Odobrenje za nabavljanje oružja i delova za oružje iz st. 1. i 2. ovog člana važi šest meseci od dana izdavanja.
Odobrenje za nabavljanje municije iz stava 2. ovog člana važi šest meseci od dana izdavanja, a može se izdati jedanput u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u originalnim pakovanjima, a najviše 60 komada.
Municija za oružje sa neolučenim cevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje.

Član 8.
Odobrenje za nabavljanje vatrenog oružja neće se izdati:
1) maloletnom licu i licu lišenom poslovne sposobnosti;
2) licu osuđivanom za krivična dela napada na ustavno uređenje, ugrožavanja teritorijalne celine, podrivanja vojne i odbrambene moći, nasilja prema predstavniku najvišeg državnog organa, oružane pobune, terorizma, diverzije, povrede teritorijalnog suvereniteta, otmice vazduhoplova, ugrožavanja bezbednosti leta vazduhoplova, ubistva, teške telesne povrede, lake telesne povrede, učestvovanja u tuči, ugrožavanja sigurnosti, ugrožavanja opasnim oruđem pri tuči ili svađi, otmice, silovanja, protivprirodnog bluda, teške krađe, razbojničke krađe, razbojništva, teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva, iznude, izazivanja opšte opasnosti, nezakonitog lova, sprečavanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, ometanja ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira, sprečavanja ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira, nasilničko ponašanje, izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela, učestvovanje u skupini koja izvrši nasilje i za krivično delo utvrđeno ovim zakonom;
3) licu protiv koga se vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, za vreme dok traje postupak;
4) licu koje u poslednje tri godine od dana podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kažnjavano za prekršaj javnog reda i mira za koji je propisana kazna zatvora ili prekršaj utvrđen ovim zakonom;
5) licu protiv koga se vodi prekršajni postupak za prekršaj javnog reda i mira za koji je propisana kazna zatvora ili prekršaj utvrden ovim zakonom, za vreme dok traje postupak;
6) licu koje nije obučeno za rukovanje vatrenim oružjem.
Odobrenje za nabavljanje oružja neće se izdati i kad je to neophodno za zaštitu lične i imovinske sigurnosti drugih lica, javni red i mir ili za bezbednost i odbranu Republike.
Kad se u postupku za izdavanje odobrenja opravdano posumnja da podnosilac zahteva nije zdravstveno sposoban da rukuje vatrenim oružjem, nadležni organ uputiće ga na lekarski pregled.
Uz zahtev za odobrenje za nabavljanje oružja, podnosilac prilaže uverenje da protiv njega nije pokrenuta istraga, ili podignuta optužnica i uverenje ovlašćene organizacije da je obučen za rukovanje vatrenim oružjem.
Ovlašćena organizacija za obuku u rukovanju vatrenim oružjem može biti streljačka, odnosno druga organizacija i ustanova koja raspolaže potrebnim prostorijama, strelištem, stručnim kadrom i ispunjava druge propisane uslove za sprovođenje obuke i za to dobije odobrenje nadležnog organa.
Obuka se sastoji od teorijskog dela, praktičnog dela i provere znanja i obuhvata teme: pravni aspekt držanja, nošenja i upotrebe oružja; bezbedno rukovanje oružjem; osnove balistike i tehnika gađanja; i praktično gađanje vatrenim oružjem.
Ovlašćena službena lica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, penzionisani radnici ovog svojstva, aktivna i penzionisana vojna lica i rezervni oficiri, oslobođeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem.
Rešenjem kojim se odbija zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja iz st. 1. i 2. ovog člana, odnosno municije iz člana 7. stav 4. ovog zakona, sadrži razloge odbijanja zahteva.
Protiv rešenja iz st. 5. i 8. ovog člana može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.
Protiv rešenja donetog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Član 9.
Lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja, podnosi zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja.
Oružni list neće se izdati samo u slučajevima iz člana 8. st. 1. i 2. ovog zakona.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, za isto lovačko oružje sa neolučenim cevima mogu se izdati do tri oružna lista koja glase na različita lica, uz prethodno priloženu i overenu pismenu saglasnost vlasnika oružja.

Član 10.
Trofejno oružje i oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu može držati, na osnovu odobrenja nadležnog organa, lice koje ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tac. 1) do 5) i stav 2. ovog zakona.
Vazdušno i oružje sa tetivom može se nabavljati, držati i nositi pod uslovima iz stava 1. ovog člana.
Staro oružje može se nabavljati i držati, uz prethodnu prijavu nadležnom organu.

Član 11.
Zabranjeno je nositi trofejno oružje, dotrajalo i staro oružje, kao i spravljati ili držati municiju za to oružje.

Član 11a
Oružje za ličnu bezbednost može da nosi lice koje poseduje oružni list i dozvolu za nošenje tog oružja.
Lice koje želi da nosi oružje za ličnu bezbednost podnosi pismeni obrazloženi zahtev nadležnom organu.
Na osnovu zahteva iz stava 2. ovog člana rukovodilac organizacione jedinice koga ovlasti ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ovlašćeni rukovodilac), rešenjem odobrava nošenje oružja za ličnu bezbednost ako utvrdi da postoje izuzetno opravdani razlozi za zaštitu lične bezbednosti podnosioca zahteva.
Na rešenje kojim se odbija zahtev za nošenje oružja za ličnu bezbednost može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.
Protiv rešenja donetog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Član 11b
Nadležni organ izdaje dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost na osnovu rešenja kojim je nošenje tog oružja odobreno.
Dozvola za nošenje oružja važi pet godina od dana izdavanja i može se, na zahtev lica koje je poseduje, podneti najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja, produžavati na isti rok ako nadležni organ utvrdi da i dalje postoje razlozi zbog kojih je nošenje oružja za ličnu bezbednost odobreno.
Ako nadležni organ nađe, u postupku iz stava 2. ovog člana, da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno, predložiće ovlašćenom rukovodiocu da donese rešenje kojim se nošenje oružja zabranjuje. Ako ovlašćeni rukovodilac utvrdi da su prestali razlozi zbog kojih je podnosiocu zahteva za produžnje dozvole odobreno nošenje oružja, doneće rešenje kojim se nošenje oružja zabranjuje.
Ovlašceni rukovodilac donosi rešenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i dozvola za nošenje oružja oduzima i kad nadležni organ pre isteka važenja dozvole nađe da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno.
Na rešenje iz st. 3. i 4. ovog člana može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova, u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.
Protiv rešenja donetog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Član 12.
Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom čuvaju se zaključani i na drugi način obezbeđeni da ne dođu u posed neovlašćenih lica, nose na bezbedan i uobičajen način i njime se pažljivo rukuje.

Član 12a
Oružje koje se drži na osnovu oružnog lista, odobrenja, odnosno uz prethodnu prijavu nadležnom organu može se prenositi u slučaju promene prebivališta ili adrese stana držaoca oružja, popravke i prepravke oružja, smrti držaoca oružja, odlaska u lov, na takmičenje, u streljanu i u drugim opravdanim slučajevima.
Prilikom prenošenja oružje iz stava 1. ovog člana mora biti bez municije i u rastavljenom stanju tako da jedan ili više delova iz člana 4. ovog zakona budu odvojeni od njega, a lovačko oružje i oružje čije rastavljanje nije moguće, mora biti na drugi način onesposobljeno za trenutnu upotrebu (nošenje u futroli, bravica na obaraču i sl.).

Član 13.
Zabranjena je upotreba oružja na javnim mestima ili mestima na kojima se upotrebom oružja može ugroziti bezbednost ljudi ili objekata.

Član 14.
Zabranjeno je davanje oružja na poslugu, osim lovačkog oružja licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja.

Član 15.
Prilikom otuđenja oružja oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, zajedno sa odobrenjem za nabavljanje oružja, predaje se nadležnom organu u roku od osam dana od dana otuđenja.
Prilikom zamene oružja iste vrste na koju glasi oružni list lice koje vrši zamenu, u roku od osam dana od izvršene zamene, predaće oružni list nadležnom organu radi izdavanja novog oružnog lista.Lice koje poseduje oružje, prilikom promene prebivališta obaveštava o tome nadležni organ u mestu novog prebivališta, u roku od osam dana od dana promene prebivališta.
Članovi porodice umrlog lica koje je posedovalo oružje, u roku od 30 dana od smrti lica obavestiće o tome nadležni organ.
Lice koje je u posedu oružja umrlog lica dužno je da ga bez odlaganja preda na čuvanje nadležnom organu, do donošenja odluke u skladu sa ovim zakonom.

Član 16.
Uz oružje koje se prenosi ili nosi u skladu sa odredbama ovog zakona nosi se i isprava kojom je utvrđeno pravo na držanje, odnosno pravo na nošenje oružja.

Član 17.
Državni i drugi organi, preduzeća, ustanove i druga pravna lica mogu nabavljati i držati oružje i municiju, radi obavljanja njihove delatnosti, odnosno aktivnosti, na osnovu odobrenja nadležnog organa.
Odobrenje za nabavljanje i držanje oružja može se izdati, i to za:
1) automatsko i poluautomatsko oružje, osim automatskih pištolja - organima, preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata, radi obavljanja njihove delatnosti;
2) lovačko oružje - preduzećima i drugim organizacijama kojima su lovišta data na upravljanje;
3) sportsko oružje - streljačkim organizacijama;
4) posebno oružje - organima, preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima, radi obavljanja njihove delatnosti, a signalne pištolje i naprave i članovima sportskih i drugih organizacija kojima je to deo opreme za sportsku ili profesionalnu aktivnost.
Organima, preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima iz st. 1. i 2. ovog člana odobrenje za nabavljanje municije za vatreno oružje može se izdati za količinu koja je potrebna za njihovu delatnost, odnosno aktivnost.

Član 18.
Organi, preduzeća, ustanove i druga pravna lica iz člana 17. ovog zakona kojima je prestala potreba za daljim posedovanjem oružja i municije obavestiće o tome nadležni organ i predati mu oružje i municiju na čuvanje u roku od 15 dana.
Ako pravno lice iz stava 1. ovog člana u roku od godinu dana od dana predaje ne otuđi oružje i municiju, odnosno samo ne nađe kupca ili ga ne proda posredstvom ovlašcenog preduzeđa za promet oružja i municije, oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srbije.

Član 19.
Organi, preduzeća, ustanove i druga pravna lica koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata mogu poveriti oružje i municiju samo licima koja su, u skladu sa njihovim aktom, određena da neposredno vrše te poslove i zdravstveno su sposobna i obučena za rukovanje oružjem.
Organi, preduzeća, ustanove i druga pravna lica iz stava 1. ovog člana licima koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata izdaju propisanu ispravu za nošenje oružja, uz saglasnost nadležnog organa.
Lica iz stava 2. ovog člana mogu oružje i municiju nositi samo za vreme obavljanja poslova i u objektu, na području ili pravcu kretanja transporta koji obezbeđuju.

Član 20.
Preduzeća i druge organizacije koje upravljaju lovištem i daju na korišćenje lovačko oružje licima koja po propisima o lovstvu imaju pravo na lov izdaju i propisanu ispravu o lovištu i vremenu za koje isprava važi.

Član 21.
Streljačke organizacije mogu davati na korišćenje oružje i municiju samo članovima streljačkih organizacija i za vreme dok se bave gađanjem na strelištu, a za prenos oružja i municije do strelišta izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje.

Član 22.
Organi, preduzeća, ustanove i druga pravna lica koji u obavljanju delatnosti koriste posebno oružje u slučaju prenosa ovog oružja izdaju propisanu ispravu licu koje prenosi oružje.

Član 23.
Organi, preduzeća, ustanove i druga pravna lica iz čl. 17-22. ovog zakona oružje i municiju poveravaju samo licima koja ispunjavaju uslove iz člana 8. st. 1. i 2. ovog zakona i, za vreme dok ih ne koriste, čuvaju na bezbednom mestu tako da do njih ne mogu doći neovlašćena lica.

Član 24.
Oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, oružje i municiju nadležni organ oduzeće ako nastupi koji od razloga iz člana 8. st. 1. i 2. ovog zakona.

Rešenje kojim se oduzima oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, oružje i municija, sadrži razloge iz stava 1. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.

Protiv rešenja donetog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Član 25.
Za oduzeti oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja i oduzeto oružje i municiju, nadležni organ izdaje potvrdu.

Po pravosnažnosti rešenja o oduzimanju, nadležni organ će pozvati vlasnika da u roku od godinu dana otuđi oduzeto oružje i municiju, odnosno da sam nađe kupca ili ga proda posredstvom ovlašćenog preduzeća za promet oružja i municije.

Po isteku roka iz stava 2. ovog člana oduzeto oružje i municiju koji nisu otuđeni, odnosno prodati, postaju vlasništvo Republike Srbije.

Član 26.
Nestanak oružja, odnosno nađeno oružje, prijavljuje se nadležnom organu u roku od 48 sati.

Ukoliko se vlasnik nađenog oružja ne pronađe u roku od godinu dana, nadležni organ će postupiti na način utvrđen u članu 25. stav 3. ovog zakona.

III PROMET I PREVOZ ORUŽJA I MUNICIJE

Član 27.
Prometom oružja, delova za oružje i municije mogu se baviti preduzeća i radnje koje, pre upisa u sudski registar odnosno registar radnji, za to dobiju odobrenje nadležnog organa.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana nadležni organ će izdati:

1) ako su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smeštaj i čuvanje, kojima se obezbeđuje da oružje, delovi za oružje i municija ne dođu u posed neovlašćenih lica i ne ugroze bezbednost ljudi i objekata;

2) ako odgovorno lice u preduzeću, odnosno vlasnik preduzeća ili radnje i lice koje neposredno rukuje oružjem, delovima za oružje i municijom ispunjava uslove iz člana 8. st. 1. i 2. ovog zakona.

Preduzeća i radnje iz st. 1. i 2. ovog člana mogu prodavati oružje, delove za oružje i municiju samo građanima, organima, preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima kojima je nadležni organ za to izdao odobrenje, odnosno oružni list.

Član 28.
Za promet oružja, delova za oružje i municije između preduzeća, odnosno radnji iz člana 27. ovog zakona potrebno je posebno odobrenje nadležnog organa.

Odobrenje se izdaje na zahtev kupca, za svaku ugovorenu količinu, osim u slučaju iz člana 27. stav 3. ovog zakona.

Zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 2. ovog člana sadrži: naziv i adresu prodavca i kupca; vrstu i količinu oružja, delova za oružje i municiju; naziv i adresu proizvodača.

Odobrenje za promet iz stava 1. ovog člana neće se izdati kada to zahtevaju razlozi bezbednosti i odbrane Republike.

Član 29.
Za prevoz oružja, delova za oružje i municije koja sadrži eksplozivnu ili zapaljivu materiju potrebno je odobrenje nadležnog organa.

Zahtev za izdavanje odobrenja prevoznik podnosi najkasnije 24 časa pre započetog prevoza i sadrži: naziv i adresu pošiljaoca, vrstu, količinu i način pakovanja oružja, delova za oružje i municije; naziv i adresu proizvođača; naziv i adresu prevoznika; datum i sat započinjanja prevoza; trasu i krajnje mesto prevoza; naznačenje vrste i oznake prevoznog sredstva; naziv i adresu primaoca.

Nadležni organ može po potrebi narediti prevozniku preduzimanje i posebnih mera obezbeđenja pri prevozu oružja, delova za oružje i municije. Troškove posebnih mera obezbeđenja snosi prevoznik.

Odobrenje za prevoz iz stava 1. ovog člana neće se izdati kada to zahtevaju razlozi bezbednosti i odbrane Republike.

Odobrenje nije potrebno ako se prevoz oružja, delova za oružje i municije vrši za potrebe Vojske Jugoslavije.

IV POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA

Član 30.
Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti preduzeća i radnje, koje pre upisa u sudski registar odnosno registar radnji, za to dobiju odobrenje nadležnog organa.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana nadležni organ će izdati preduzeću, odnosno radnji koja ispunjava uslove iz člana 27. stav 2. ovog zakona.

Preduzeća i radnje za popravljanje i prepravljanje mogu primati samo oružje za koje je nadležni organ izdao odobrenje, odnosno oružni list.

O svakoj izvršenoj prepravci preduzeće, odnosno radnja u roku od 48 sati u pismenoj formi obavestiće nadležni organ.


V EVIDENCIJE I OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE PROPISA ZA IZVRŠAVANJE ZAKONA

Član 31.
Državni i drugi organi, preduzeća, ustanove, druga pravna lica i radnje dužni su da vode evidencije, i to:

1) organi, preduzeća, ustanove i druga pravna lica, koja neposredno obavljaju poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata -evidenciju o oružju i municiji za fizičko obezbeđenje;

2) preduzeća i druge organizacije kojima su lovišta data na upravljanje -evidenciju o lovačkom oružju i municiji;

3) streljačke organizacije -evidenciju sportskog oružja i municije;

4) organi, preduzeća, ustanove i druga pravna lica koja u obavljanju delatnosti koriste posebno oružje - evidenciju o posebnom oružju;

5) preduzeća i radnje koje se bave prometom oružja -evidenciju o prometu oružja i municije;

6) preduzeća i radnje koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oružja - evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju;

7) ovlašćene organizacije -evidenciju o licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uverenjima.

Evidenciju o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja i municije, izdatim oružnim listovima i odobrenjima za držanje oružja, oduzetom, nađenom i predatom oružju, delovima za oružje i municiji, prijavljenom starom oružju i oružju sa tetivom, vodi nadležni organ.

Član 32.
Ministar unutrašnjih poslova propisuje:

1) bliže uslove za bavljenje obukom za rukovanje vatrenim oružjem;
2) bliže uslove i način sprovođenja obuke i program obuke za rukovanje vatrenim oružjem;
3) bliže uslove i način smeštaja i čuvanja oružja i municije;
4) obrasce zahteva, odobrenja, oružnog lista i drugih isprava predviđenih ovim zakonom;
5) obrasce evidencija predviđenih ovim zakonom.

VI KAZNENE ODREDBE

1. Krivično delo

Neovlašćeno nabavljenje, držanje, nošenje, izrada, razmena ili prodaja vatrenog oružja, municije ili eksplozivnih materija

Član 33.
Ko neovlašćeno nabavi, drži, nosi, izrađuje, vrši razmenu ili prodaje vatreno oružje, municiju ili eksplozivne materije -kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine.

Ako je predmet dela iz stava 1. ovog člana vatreno oružje kalibra do 12,6 mm, gasno oružje, municija, eksplozivna materija, sredstvo na bazi te materije, čije nabavljanje, držanje, nošenje, izrada, razmena ili prodaja građanima uopšte nisu dozvoljeni ili municija sa barutnim punjenjem u količini većoj od 60 komada, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.

Ako je predmet dela iz st. 1. i 2. ovog člana vatreno oružje kalibra preko 12,6 mm, vatreno ili gasno oružje u količini većoj od tri komada, bomba, granata, projektil, mina ili druga eksplozivna naprava rasprskavajućeparčanog ili udarnotalasnog dejstva, eksplozivna materija ili sredstvo na bazi te materije u količini većoj od jednog kilograma, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje tri godine.


2. Privredni prestup

Član 34.
Novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup preduzeće i drugo pravno lice koje postupi protivno odredbama člana 27. st. 1. i 3. i člana 30. st. 1. i 3. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 novih dinara.


3. Prekršaji

Član 35.
Novčanom kaznom do 10.000 novih dinara ili kaznom zatvora do 60 dana, kazniće se za prekršaj lice koje:

1) nabavi, drži ili nosi hladno oružje, posebno oružje, napravu ili uređaj protivno članu 5. st. 1. i 2. ovog zakona, odnosno nosi lovačko, sportsko i posebno oružje protivno članu 5. stav 4. ovog zakona;
2) bez odobrenja nadležnog organa nabavi delove za vatreno oružje i municiju za oružje sa olučenim cevima (član 7. stav 2);
3) bez odobrenja nadležnog organa drži trofejno oružje ili oružje koje zbog dotrajalosti više nije za upotrebu (član 10. stav 1);
4) bez odobrenja nadležnog organa nabavi, drži ili nosi vazdušno ili oružje sa tetivom (član 10. stav 2);
5) nosi trofejno, dotrajalo ili staro oružje ili spravlja ili drži municiju za to oružje (član 11);
6) postupi protivno odredbama člana 12. ovog zakona;
6a) prenosi oružje protivno članu 12a stav 2. ovog zakona;
7) upotrebi oružje na javnom mestu ili na mestu na kome se upotrebom oružja može ugroziti bezbednost ljudi ili objekata (član 13);
8) postupi protivno odredbama člana 14. ovog zakona;
9) bez odobrenja nadležnog organa vrši prevoz oružja, delova za oružje i municije (član 29. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana pored kazne izreći će se zaštitna mera oduzimanja oružja i municije, naprave i uređaja.

Član 36.
Novčanom kaznom do 5.000 novih dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje:

1) nabavi municiju za oružje sa neolučenim cevima bez oružnog lista koji se izdaje za to oružje (član 7. stav 5);
2) u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista (član 9. stav 1);
3) ne prijavi nabavljanje i držanje starog oružja (član 10. stav 3);
3a) postupi protivno odredbi člana 12a stav 1. ovog zakona;
4) postupi protivno odredbama člana 15. ovog zakona;
5) postupi protivno odredbama člana 16. ovog zakona;
6) kao član sportske ili druge organizacije postupi protivno odredbama člana 17. st. 1. i 2. tac. 4. ovog zakona;
7) nosi oružje i municiju van objekta, područja ili pravca kretanja transporta koji obezbeđuje (član 19. stav 3);
8) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja, odnosno nađeno oružje (član 26. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana pored kazne izreći će se zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Član 37.
Novčanom kaznom do 100.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće, ustanova i drugo pravno lice koje:

1) stavi u promet, nabavi, drži, popravlja ili prepravlja oružje, napravu ili uređaj iz člana 5. stav 1. ovog zakona;
2) postupi protivno odredbama člana 17. stav 1. ovog zakona;
3) postupi protivno odredbama člana 18. ovog zakona;
4) postupi protivno odredbama člana 19. st. 1. i 2. ovog zakona;
5) poveri oružje i municiju licu koje ne ispunjava uslove iz člana 8. st. 1. i 2. ovog zakona ili koje ne čuva oružje i municiju na bezbednom mestu (član 23);
6) postupi protivno odredbama člana 28. stav 1. i člana 29. stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1. i 6. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom do 50.000 novih dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice novčanom kaznom do 10.000 novih dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana pored kazne izreći će se zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Član 38.
Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi protivno odredbama člana 27. st. 1. i 3. i člana 30. st. 1. i 3. ovog zakona.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana pored kazne preduzetniku će se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti.

Član 39.
Novčanom kaznom do 60.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće, ustanova ili drugo pravno lice koje:

1) ne izda propisanu ispravu iz čl. 20, 21. i 22. ovog zakona;
2) u roku od 48 sati ne prijavi nadležnom organu nestanak oružja, odnosno nađeno oružje (član 26. stav 1);
2a) u roku od 48 sati pismeno ne obavesti nadležni organ o izvršenoj prepravci oružja (član 30. stav 4.);
3) ne vodi propisanu evidenciju (član 31. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. tačka 3. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom do 30.000 novih dinara.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.
Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona za oružje nemaju oružni list, odnosno odobrenje za držanje trofejnog oružja, mogu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podneti zahtev da im se izda oružni list ili odobrenje.

Prilikom podnošenja zahteva vlasnici oružja nisu dužni da dokazuju poreklo oružja.

Član 41.
Vlasnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže ili nose oružje čije je nabavljanje, držanje i nošenje ovim zakonom zabranjeno mogu u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predati oružje nadležnom organu.

Vlasnici koji oružje predaju nadležnom organu u roku iz stava 1. ovog člana neće odgovarati za neovlašćeno držanje i nošenje oružja.

Član 42.
Fizička i pravna lica koja drže i nose, odnosno bave se prometom, popravljanjem i prepravljanjem oružja, delova za oružje i municije za koje do stupanja na snagu ovog zakona nije bilo potrebno odobrenje zahtev za izdavanje odobrenja predviđenog ovim zakonom podneće u roku od 30 dana od dana stupanja ovog zakona na snagu.

Član 43.
Do donošenja propisa iz člana 32. ovog zakona primenjivaće se Pravilnik o smeštaju i čuvanju oružja i municije, obrascima i načinu vodenja evidencije ("Službeni glasnik SRS", broj 21/84).

Član 44.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službeni glasnik SR Srbije", broj 43/77 i "Službeni glasnik Republike Srbije", broj 28/91), Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja ("Službeni list SAP Vojvodine", br. 2/76, 6/76, 8/82, 22/84, 27/89 i 32/89), Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službeni list SAP Kosovo", br. 40/80, 10/84 i 9/87) i član 229. Krivicnog zakona SR Srbije ("Službeni glasnik SR Srbije", br. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 i 21/90 i "Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/90).

Član 45.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


© 2004 Lovački savez Srbije