Na osnovu člana 44. Zakona o lovstvu, (Sl.gl.RS br. 39/93) i člana 18. Statuta Lovačkog saveza Srbije, Upravni odbor
Lovačkog
saveza Srbije donosi


                                                           P R A V I L N I K
O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA I IZVOĐENJA LOVA I OBUKE LOVAČKIH PASA ZA LOVCE TURISTE U LOVIŠTIMA KOJIMA GAZDUJE LOVAČKI SAVEZ SRBIJE PREKO LOVAČKIH UDRUŽENJA

Član 1.
Ovim Pravilnikom određuju se uslovi pod kojima lovac turista može loviti divljač i izvoditi obuku lovačkih pasa, u lovištu kojim gazduje Lovački savez Srbije preko lovačkog udruženja (u daljem tekstu: Korisnik lovišta). Lovac turista je strani državljanin ili državljanin SRJ koji u lovištu lovi i izvodi obuku lovačkih pasa, pod uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom.
Korisnik lovišta je obavezan da postupa u skladu sa Zakonom o lovstvu, Pravilnikom o uslovima pod kojima lovac turista može loviti i izvoditi obuku lovačkih pasa u lovištima na teritoriji Republike Srbije, Pravilnikom o korišćenju lovišta kojima gazduje Lovački savez Srbije preko lovačkih udruženja i ovim Pravilnikom.

Član 2.
Korisnik lovišta, Lovnom osnovom lovišta i godišnjim planom gazdovanja lovištem utvrđuje vrstu, broj, pol i kvalitet divljači koju će loviti u lovnom turizmu.

Član 3.
Korisnik lovišta može dozvoliti izvođenje obuke lovačkih pasa samo ukoliko je Lovnom osnovom lovišta odredio terene za izvođenje obuke lovačkih pasa, odnosno ako je obezbedio Rešenje Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojim se, do donošenja Lovne osnove, odobrava izvođenje obuke lovačkih pasa. Na jednom terenu za obuku lovačkih pasa istovremeno se može vršiti obuka najviše tri psa.

Član 4.
Korisnik lovišta koji organizuje lov za lovce turiste, strane državljane, obavezan je da zaključi ugovor o posredovanju u lovnom turizmu, sa preduzećem ili agencijom, koje su ovlašćene i registrovane za vršenje turističkih poslova (u daljem tekstu: Posrednik).
Korisnik lovišta može izdati dozvolu za lov i izvođenje obuke lovačkih pasa, lovcu turisti državljanu SRJ, na osnovu prijave podnete direktno Korisniku lovišta ili preko Posrednika. Posrednik je obavezan prilikom zaključenja ugovora pružiti dokaz da ispunjava uslove za bavljenje lovnim turizmom, utvrđene Zakonom o lovstvu i Zakonom o deviznom poslovanju. Posrednik, koji je član Lovačkog saveza Srbije, ima prednost pri zaključivanju ugovora o lovnom turizmu, pod jednakim uslovima, u odnosu na drugog Posrednika. Listu Posrednika, članova Lovačkog saveza Srbije, Stručna služba Saveza dostavlja svim Korisnicima lovišta.

Član 5.
Ugovor o posredovanju u lovnom turizmu, iz predhodnog člana sadrži, naročito:
- vrstu, broj, pol i kvalitet divljači čiji se odstrel ugovara u lovnom turizmu,
-mesto, vreme, način lova i broj lovaca turista za koje se ugovara lov,
- vrstu i način pružanja usluga u lovu (organizacija lova, stručna pratnja, pogoniči, nosači, angažovanje lovačkih pasa, transportne usluge, smeštaj i ishrana lovaca i njihovih pasa i drugo),
- cenu, način i rok plaćanja ulovljene divljači, njenih delova i usluga u lovu i visinu avansa,
- za ugovore koji se odnose na obuku pasa vrstu, rasu i broj pasa koji se obučavaju u lovištu, vreme trajanja obuke, prohodnost terena za obuku pasa, predstavnike vlasnika pasa i korisnika lovišta koji učestvuju u obuci, vrednost naknade za korišćenje terena za obuku pasa i pruženih usluga i drugo,
- obezbeđivanje urednog prijavljivanja boravka stranih lovaca turista nedležnim organima,
- blagovremeno najaviljivanje Korisniku lovišta dolaska lovaca turista, sa navođenjem mesta prihvatanja i ispraćaja,
- obezbeđivanje kvalifikovanog prevodioca i predstavnika Posrednika i Korisnika lovišta, 
- obezbeđivanje propisanih dokumenta potrebnih za transport i izvoz divljači i trofeja divljači, (veterinarsko uverenje, propratnicu i dr.),
- obavezu naknade štete nastale neizvršenjem ugovornih obaveza od strane Posrednika i Korisnika lovišta, 
- obavezu obezbeđivanja stručnog pratioca u lovu,
- obavezu izrade zapisnika o izvršenom lovu, na kraju svakog lovnog dana, koji služi za obračun vrednosti ulovljene divljači i usluga pruženih u lovu,
- obavezu obrade ulovljene divljači, njenih delova i trofeja divljači, pakovanje i čuvanje do predaje lovcu turisti i 
- utvrđivanje iznosa provizije koja pripada Posredniku.
Korisnik lovišta i Posrednik mogu ugovoriti i posebne usluge, po zahtevu lovca turiste, u pogledu organizacije lova i izvođenja obuke lovačkih pasa, kao i cene tih usluga, s tim što to mora biti u skladu sa Zakonom o lovstvu i aktima korisnika lovišta.

Član 6.
Korisnik lovišta je obavezan da izvrši ocenu trofeja svih vrsta divljači, u skladu sa Zakonom o lovstvu i Pravilnikom o ocenjivanju lovačkih trofeja i za svaki ocenjeni trofej izda trofejni list, isključivo na propisanom obrascu.
Korisnik lovišta je obavezan da obezbedi verifikaciju ocene trofeja u zlatnoj medelji, za jelena evropskog, jelena lopatara, jelena belorepog, srndaća, muflona, medveda i divlju svinju, od strane eksperta CIC-a za ocenjivanje lovačkih trofeja, sa liste Lovačkog saveza Srbije.
Korisnik lovišta je obavezan da prilikom obračuna vrednosti odstreljene divljači, njenih delova i usluga u lovu primenjuje tržišne cene ulovljene divljači, njenih delova i usluga, koje ne mogu biti niže od cena iz Cenovnika Lovačkog saveza Srbije.

Član 7.
Korisnik lovišta obavezan je da dostavi Ugovor o posredovanju u lovnom turizmu, Stručnoj službi Lovačkog saveza Srbije, u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja. Ukoliko Stručna služba Lovačkog saveza Srbije utvrdi da ugovor sadrži odredbe koje nisu u skladu sa ovim Pravilnikom i propisima koje regulišu ovu oblast, obavestiće o tome Korisnika lovišta i nadležnog Republičkog šumarskog i lovnog inspektora.

Član 8.
Korisnik lovišta je obavezan da Stručnoj službi Lovačkog saveza Srbije dostavi poseban izveštaj o realizaciji lova u lovnom turizmu i obuci lovačkih pasa, najkasnije u roku od 15 dana po završenoj lovnoj sezoni za pojedine vrste divljači, a za obuku lovačkih pasa najkasnije do 31.03. tekuće godine, za predhodnu godinu.

Član 9.
Korisnik lovišta je obavezan da, prilikom organizacije i izvršenja lova sa lovcima turistima u potpunosti poštuje lovačku etiku i običaje u lovu.

Član 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u listu "Lovačke novine".


© 2004 Lovački savez Srbije