U skladu sa Ustavom Srbije, Zakonom o lovstvu, Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana, Skupština Lovačkog saveza Srbije na svojoj sednici od 23.10.1993. godine donosi:

S T A T U T

LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

II OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Lovački savez Srbije (u daljem tekstu: Savez) je jedinstveno, nestranačko udruženje lovaca Republike Srbije i njihovih organizacija.
Naziv organizacije je: LOVAČKI SAVEZ SRBIJE
Osnovna delatnost Saveza je lovstvo.
Područje delovanja Saveza je teritorija Republike Srbije.
Sedište Saveza je u Beogradu, u ulici Alekse Nenadovića 19-23/II.

Član 2.

Lovačka udruženje sa teritorije Srbije, neposredno se učlanjuju u Savez. 
Lovački savez Vojvodine i Lovački savez Kosova i Metohije su članovi Saveza.
Lovačka udruženja sa teritorije Vojvodine i Kosova i Metohije su istovremeno i članovi Lovačkog saveza Vojvodine odnosno Lovačkog saveza Kosova i Metohije.
U Savez se mogu učlanjivati i preduzeća koja se bave lovstvom i druge organizacije i ustanove koje su zainteresovane za lovstvo i rad lovačkih organizacija.
Međusobni odnosi članova u njemu zasnivaju se na zajedničkim interesima po načelu jednakih prava i odgovornosti.
Savez je član Lovačkog saveza Jugoslavije (u daljem tekstu LSJ).

Član 3.

Savez je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, Zakona o lovstvu, drugih zakona i ovog Statuta i za svoje obaveze odgovara sredstvima kojima raspolaže.
Savez prestavlja i zastupa lovačke organizacije, Srbije u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Rad Saveza je javan.

Član 4.

Savez ima svoj znak u bliku glave srndaća u poluprofilu.
Savez ima pečat elipsastog oblika, visine 3, a širine 2 santimetra, sa natpisom: LOVAČKI SAVEZ SRBIJE - BEOGRAD. U sredini pečata je otisak znaka Saveza (iz prehodnog stava).
Savez može imati svoju značku, zastavu i glasilo.
Lovci članovi lovačkih udruženja na teritoriji Republike Srbije imaju jedinsvenu člansku i lovnu kartu, koju izdaje Savez.

Član 5.

  Lovački savez Vojvodine, Lovački savez Kosova i Metohije i lovačla udruženja donose Statute i druga opšta akta u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

II CILJEVI I ZADACI SAVEZA

Član 6.

  Osnovni ciljevi i zadaci Saveza su:
- zaštita, gajenje i racionalno korišćenje divljači kao dela prirodnog bogatstva i osnovnog motiva bavljenja lovnim sportom;
- razvoj i unapređenje lovstva kao privredne i sportsko-rekreativne delatnosti;
- neprekidno stručno i lovno-sportsko obrazovanje lovaca;
- zaštita prirode i unapređenje životne sredine i održavanje biološke ravnoteže u prirodi;
- podsticaj razvoja struke i nauke u lovstvu;

Član 7.

  U osvarivanju ciljeva i zadataka Savez:
- utvrđuje osnovu zakona i drugi propisa, lovnu politiku;
- stara se o primeni odredaba Zakona o lovstvu, Statuta i drugih propisa i Međunarodnih konvencija vezanih za lovstvo;
- prati i primenjuje savremena stručna i naučna dostignuća i tekovine u gazdovanju lovištima;
- donosi planove i programe i koordinira izvršavanje istih;
- radi na organizacionom jačanju Saveza i razvoju lovačke etike;
- prati, koordinira i usmerava rad lovačkih udruženja-članica;
- radi na osvarivanju zadataka od zajedničkog interesa sa drugim organizacijama, institucijama i preduzećima;
- razvija saradnju sa odgovarajućim obrazovnim i naučnim institucijama i preduzećima;
- organizuje stručne skupove;
- informiše članstvo o statutarnim, organizacionim, lovno-stručnim i lovno-sportskim problemima lovačke organizacije Srbije, putem sredstava javnog informisanja i izdavanja glasila i publikacija;
- predlaže članove za priznanja;

Član 8.

  Radi osvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom Savez obavlja sledeće delatnosti: 

- 030004 lov i uzgoj divljači;
- 110611 istraživačko-razvojne usluge u privrednim delatnostima;
- 110403 ostalo projektovanje;
- 110902 priređivanje sajmova i izložbi;
- 110904 zaštita autorski prava, usluge sudskih veštak;
- 110302 usluge-reklame i ekonomske propagande;
- 120190 ostalo obrazovanje;
- 120203 poljoprivredne, veterinarske i šumarske nauke;
- 120311 izdavačka delatnost;
- 120312 novinsko-izdavačka delatnost;
- 110202 lutrija;
- 08020  turističko posredovanje;

III ORGANIZACIJA I ČLANSTVO

Član 9.

  Lovačko udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada lovaca, a osniva se po pravilu za teritoriju jedne opštine.
  Lovačko udruženje svojim Statutom uređuje oblike organizovanja u okviru udruženja.
  Lovačko udruženje ima status pravnog lica.
  Dva i više lovačkih udruženja se mogu udružiti u saveze, radi osvarivanja posebnih interesa i potreba.

Član 10.

Članovi Saveza imaju pravo da:
- biraju svoje predstavnike u Skupštinu Saveza;
- upravljaju Savezom preko svojih predstavnika i organima i telima Saveza;
- daju mišljenje i predlažu kandidate za funkcije u organima i telima Saveza;
- budu informisani o radu Saveza i njihovih organa i tela, kao i pitanjima značajnim za razvoj lovstva;
- neposredno i preko svojih predstavnika aktivno učestvuju u radu Saveza po svim pitanjima iz delokruga njihovih ciljeva i zadataka;
- iniciraju, daju mišljenja i predloge i da učestvuju u utvrđivanju politike Saveza;
- osvaruju uvid u sredstva Saveza i materijalno-finansijsko poslovanje Saveza;
- koriste sredstva i fondove Saveza, namenjene za unapređivanje lovstva, prema kriterijumima;
- da zahteva i dobije od Saveza stručnu i drugu pomoć u rešavanju svojih problema;
- svoja prava i dužnosti članovi ostvaruju u lovačkim udruženjima, osim ona koja se na osnovu Statuta i drugih propisa osvaruju u Savezu. U rešavanju nastalih sporova obezbeđuje se dvostepenost.

Član 11.

  Članovi Saveza dužni su da:
- primenjuju Zakon o lovstvu, druga zakonska i podzakonska akta, Statut Saveza kao i druga normativna akta Saveza, odluke i zaključke organa i tela Saveza;
- u svojoj organizaciji aktivno i odgovorno rade na ostvarivanju politike, zadataka, planova, programa i odluka Saveza;
- prikupljaju, vode i blagovremeno dostavljaju Savezu tačne statističke i druge podatke neophodne za praćenje stanja u lovstvu i lovačkim organizacijama za ostvarivanje ciljeva i zadataka Saveza;
- blagovremeno uplaćuju članski doprinos savezu i izvršavaju i druge obaveze prema Savezu, koje proističu iz Statuta i odluka organa saveza;
- Lovačka udruženja lovne osnove dostavljaju Ministarstvu preko Saveza. Izvršavaju i druge zadatke i obaveze koje utvrdi Savez.

IV ORGANI SAVEZA

Član 12.

  Savez Srbije, Savez Pokrajine i lovačko udruženje imaju sledeće organe:
- Skupštinu,
- Upravni odbor,
- Nadzorni odbor,
- Predsednika Saveza,
- Savez Srbije i savezi pokrajina imaju Sud časti, a u lovačkom udruženju imaju Disciplinsku komisiju.

Član 13.

  Organi rade u sednicama.
  Mandat članova svih organa traje četiri godine.
  Mandat članova organa može da prestane i pre isteka roka za koji su izabrani:
- podnošenje ostavke;
- opozivom od strane izbornog tela koje ga je izabralo;
- napuštanjem lovačke organizacije, koja ga je izabrala;
- prestankom radnog odnosa u preduzeću, predstavnika kolektivnih članova.

SKUPŠTINA SAVEZA

Član 14.

  Skupština Saveza je organ upravljanja Saveza.
  
Skupštinu Saveza sačinjavaju izabrani članovi Skupštine:
- lovačka udruženja, obrazovana za teritoriju opštine biraju jednog člana Skupštine Saveza;
- lovačka udruženja u okviru jedne opštine sa više od 1.000 članova biraju dva člana Skupštine Saveza;
- više lovačkih udruženja sa teritorije opštine koja imaju zajedno do 1.000 članova biraju jednog, a preko 1.000 članova biraju dva člana Skupštine Saveza;
- Lovački savez Vojvodine i Lovački savez Kosova i Metohije biraju po tri člana Skupštine Saveza;
- Preduzeća, ustanove i druge organizacije, učlanjene u Savez, biraju broj članova Skupštine u skladu sa odlukom Upravnog odbora Saveza;
- Sednice Skupštine Saveza održavaju se prema programu rada i po potrebi, a najmanje jednom godišnje;
- Skupštinu Saveza saziva Predsednik po sopstvenoj inicijativi, po odluci Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na zahtev najmanje jedne četvrtine članova Skupštine.
- Skupštini odgovaraju i podnose joj izveštaje o svom radu svi organi i tela Skupštine.

Član 15.

  Skupština Saveza donosi:
- Statut Saveza;
- Poslovnik o svom radu, za mandatni period;
- Program rada Skupštine;
- programe i planove razvoja i unapređivanja lovstva i utvrđuje politiku iz delokruga rada Saveza;
- Kodeks o ponašanju lovaca;
- odluke (u drugom stepenu) o prestanku članstva u Savezu;
- odluku o izgledu i sadržaju članske i lovne karte lovaca Srbije;
- odluke o zaduženjima Saveza i davanju organizacije za kredite i ovlašćenje Upravnom odboru do koje visine može zadužiti Savez između dve Skupštine;
- odluke o verifikaciji mandata članova Skupštine saveza;
- Pravilnik o lovačkim odlikovanjima i drugim priznanjima Saveza;
  Skupština Saveza:
- razmatra i usvaja izveštaje o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti;
- razmatra inicijative, predloge i žalbe članova Saveza;
- analizira i ocenjuje stanje u lovstvu i u lovačkim organizacijama;
- odlučuje o drugim pitanjima od interesa za ostvarivanje ciljeva i zadataka Saveza;
  Skupština Saveza bira:
- Upravni odbor Saveza;
- Predsednika i Sekretara Saveza;
- Nadzorni odbor Saveza;
- Sud časti Saveza;
- predstavnika Saveza u Skupštini LSJ;
- može da bira radna tela radi obavljanja određenih poslova i zadataka;

Član 16.

  Skupština Saveza može punovažno da odlučuje ako joj prisusutvuje više od polovine članova Skupštine.
  Odluke su donete ako za predlog glasa većina prisutnih članova Skupštine.
  
Statut Saveza se donosi većinom od ukupnog braoja članova Skupštine.  
  
Glasanje je javno u koliko Skupština ne odluči drugačije.  
  
Način rada Skupštine bliže se određuje Poslovnikom o radu Skupštine.

UPRAVNI ODBOR SAVEZA

Član 17.

  Upravni odbor je organ Skupštine Saveza.

  Upravni odbor izvršava odluke i zaključke Skupštine Saveza, vodi poslovanje Saveza i obavlja druge zadatke i poslove utvrđene Statutom i drugim aktima i odlukama Skupštine.
Upravni odbor se sastaje po Programu rada i prema potrebi.
Upravni odbor može punovažno odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine njegovih članova, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova .
Članove Upravnog odbora bira Skupština iz redova članova Skupštine.
Upravno odbor ima 21 (dvadesetjednog) člana. 
Pri izboru članova Upravnog odbora Saveza vodiće se računa o teritorijalnoj zastupljenosti lovačkih udruženja.

Član 18.

  Upravni odbor obavlja sledeće poslove i zadatke:
- sprovodi odkuke, zaključke, smernice, preporuke i druga akta Skupštine Saveza;
- donosi odluke o prijemu članova u Savez i prestanku članstva u Savezu;
- zaključuje UGOVOR o dodeli lovišta članovima Saveza na gazdovanje i preduzimanje mera u skladu sa članom 22. i 25. Z.O.L.;
- donosi Finansijski plan Saveza i stara se o njegovom izvršenju;
- donosi odluku o obrazovanju Stručne službe Saveza i Pravilnik o organizaciji, sistematizaciji i radu Stručne službe;
- donosi Pravilnik o polaganju lovačkog ispita i Pravilnik o polaganju ispita za ocenjivanju trofeja divljači
- donosi Pravilnik o načinu organizovanja lova, za domaće i strane lovne turiste.
- donosi Pravilnik o korišćenju lovišta kojima gazduje LSS preko lovačkih udruženja;
- donosi i druge Pravilnike u skladu sa zakonom i Statutom Saveza;
- donosi Tržišni cenovnik divljači i usluga u lovu;
- donosi i druga opšta akta u skladu sa Poslovnikom i Statutom Saveza;
- usvaja Završni račun Saveza;
- upravlja imovinom i sredstvima Saveza i obezbeđuje zakonitost u njihovom korišćenju;
- podnosi Skupštini izveštaj o materijalno-finanasijskom poslovanju Saveza;
- daje mišljenje Ministarstva, na lovne osnove lovačkih udruženja;
- daje predloge za donošenje, odnosno izmene i dopune propisa, koji su od interesa za lovstvo i lovačke organizacije;
- daje predloge za izbor predstavnika Saveza u Skupštinu LSJ;
- bira predstavnike u stručna tela LSJ iz Saveza;
- bira Potpredsednika Upravnog odbora;
- bira stalne ili povremene komisije kao stručna tela Upravnog odbora;
- izdaje jedinstvene članske karte i jedinstvene lovne karte za sve članove lovačkih udruženja u Republici Srbiji;
- izdaje značke Saveza;
- odlučuje o poslovima koje će vršiti neposredno ili preko svojih radnih tela;
- prati stanje u lovstvu i lovačkim organizacijama;
- obavlja poslove u skladu sa pravima i dužnostima iz Z.O.L.;
- priprema nacrte i predloge svih dokumenata koje razmatra i usvaja Skupština Saveza;
- sarađuje sa lovačkim i drugim organizacijama, zajednicama i organima čija je delatnost od interesa za lovstvo;
- obezbeđuje informisanje šire javnosti i članstva i organizuje izdavanje stručno-informativnog glasila;
- podstiče i pomaže naučno-istraživačku delatnost u oblasti lovstva;
- podstiče i pomaže razvoj lovne kinologije;
- podstiče i pomaže razvoj lovnog streljaštva;
- stara se o ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza;
- stara se o ostvarivanju prava i dužnosti članova Saveza u skladu sa Statutom;
- stara se o radu organa i tela Saveza i obezbeđivanju materijalno-finansijskih, tehničkih, kadrovskih i drugih uslova za njihov rad;
- stara se o ostvarivanju Kodeksa o ponašanju lovaca;
- stara se o vođenju i dostavljanju ustanovljene evidencije i statistike, odnosno podataka neophodnih za uspešno ostvarivanje ciljeva i zadataka Saveza;
- organizuje savetovanje, simpozijume, seminare, kurseve, škole i druge skupove koji doprinose:
- stručnom obrazovanju lovaca i lovnih kadrova za rad u lovstvu;
- unapređivanju organizacije i rada lovačkih organizacija;
- zaštiti i gajenju divljači, razvoju i unapređenju lovstva;
- zaštiti i očuvanju prirode i životne sredine;
Obavlja i druge poslove i zadatke, određene Zakonom, drugim propisima, Statutom, odlukama Skupštine i drugim aktima Saveza.

Član 19.

  Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.
Članove Upravnog odbora bira i opoziva Skupština Saveza.
Sednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi Predsednik, a u njegovoj odsutnosti Potpredsenik ili član Upravnog odbora koga odbor odredi, ako ni Potpredsednik nije prisutan.
Predsednik saziva sednicu Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi, na osnovu zahteva Nadzornog odbora ili na zahtev najmanje 5 članova Upravnog odbora.

Član 20.

  Predsednik Saveza predstavlja Savez i po položaju je i Predsednik Skupštine i Predsednik Upravnog odbora.
Predsednik saziva sednicu Upravnog odbora i njima predsedava.
Predsednik Saveza se stara:
- o radu Saveza, njihovih organa i tela;
- o sprovođenju politike, odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora;
- da rad Saveza bude u skladu sa Ustavom, Zakonom, drugim propisima, Statutom i drugim aktima Saveza;
Predsednik može zadržati od izvršenja ili objavljivanja odluke, zaključke ili preporuke svakog organa ili tela Saveza, osim Skupštine, za koje smatra da su nezakonite ili nisu u skladu sa opštim aktima i politikom Saveza;
O zadržavanju izvršenja ili objavljivanja, Predsednik je dužan da obavesti Upravni odbor odmah, a Skupštinu na narednoj sednici.

Član 21.

  Sekretar Saveza je po položaju Sekretar Skupštine i Sekretar Upravnog odbora.
Sekretar obavlja sledeće poslove:
- pomaže Predsedniku u pripremama skupštine i sednica Upravnog odbora;
- vrši naredbodavna prava i zastupa Savez u imovinskim i drugim pravima i odnosima, ako za pojedina pitanja Upravni odbor ne ovlasti drugo lice;
- vrši nadzor nad radom Stručne službe Saveza;
- organizuje i vodi poslovanje Saveza i stara se da se ono obavlja stručno i u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima i politikom Saveza;
- stara se o izvršenju odluka organa i tela Saveza;
- stara se o ostvarivanju prava i dužnosti članova organa i tela Saveza;
- stara se o izvršenju Finansijskog plana;
- stara se o pripremanju svih nacrta i predloga dokumenata za Skupštinu, Upravni odbor i druge organe i tela Saveza:
- obavlja i druge poslove i zadatke koje mu poveri Skupština i Upravni odbor u skladu sa Statutom Saveza.

Član 22.

  U izvršenju svojih prava i dužnosti Upravni odbor obrazuje stalna i povremena radna tela.
Stalna radna tela upravnog odbora su
- Komisija za gajenje i zaštitu divljači i naučno istraživački rad u lovstvu;
- Komisija za lovnu privredu i marketing;
- Komisija za materijalno-finansijska pitanja Saveza;
- Komisija za pravna i organizaciona pitanja Saveza;
- Komisija za informisanje;
- Komisija za polaganje lovačkih ispita;
- Komisija za odlikovanja i druga priznanja;
  Upravni odbor može da formira i druge stalne ili povremene komisije, kada se za to ukaže potreba.
Komisije rade u skladu sa odlukom o njihovom osnivanju.

NADZORNI ODBOR SAVEZA

Član 23.

  Nadzorni odbor je organ Skupštine Saveza, koji vrši nadzor i kontrolu finansijskog poslovanja organa Saveza. 
Nadzorni odbor bira Skupštinu iz redova svojih članova.
Nadzorni odbor se sastoji od 7 (sedam) članova.
Nadzorni odbor se konstituiše izborom Predsednika i sekretara Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor radi u sednicama sa prisustvom preko polovine članova.
Odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.
Nadzorni odbor vrši poslove kontrole finansijskog poslovanja u Savezu:
- kontroliše finansijsko-matreijalno poslovanje Saveza;
- usklađuje celokupno finansijsko poslovanje Saveza sa zakonskim propisima, Statutom i odlukama Skupštine Saveza;
Ukoliko Nadzorni odbor pronađe nepravilnost u poslovanju Saveza o tome obaveštava Upravni odbor i Skupštinu Saveza.
Sednice Nadzornog odbora saziva Predsednik Nadzornog odbora na sopstvenu inicijativu ili na zahtev najmanje tri člana Nadzornog odbora.
Svi organi i tela Saveza su dužni Nadzornom odboru da stave na uvid sve podatke i dokumenta kojima raspolažu a koja su neophodna za vršenje njegove funkcije.

SUD ČASTI SAVEZA 

Član 24.

  Sud časti je organ Skupštine Saveza koji utvrđuje povrede Kodeksa lovaca, Statuta, Zakona i drugih akata i izriče mere preme članovima Saveza.
 Sud časti broji 11 (jedanaest) članova koje bira Skupština Saveza iz redova zaslužnih i uglednih lovnih radnika.
Sud časti se konstituiše izborom Predsednika i Sekretara suda iz svojih redova.
Sud časti se sastaje po potrebi a najmanje jednom godišnje.
Sud časti saziva Predsednik po svojoj inicijativi ili na zahtev Upravnog odbora ili najmanje tri člana Suda.
Odluke Suda časti se objavljuju u Glasilu Lovaca Srbije.
Sud časti najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o svom radu Skupštini Saveza.
Predlog za pokretanje postupka pred ovim Sudom može dati bilo koji član Saveza ili bilo koji Organ Saveza.
Sud časti radi u sednicama i može pnovažno odlučivati ako sednici prisustvuje najmanje 7 (sedam) članova. Odluke donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Član 25.

  Poslovnik o svom radu donosi Sud časti i njime se regulišu sva bliža pitanja od značaja za vođenje postupka, donošenje presuda, izvršenje presuđenih mera i organizacija rada Suda.
Sud časti izriče sledeće mere:
- opomena;
- ukor;
- predlog o oduzimanju lovišta;
- novčana kazna;
U žalbama na odluke Suda časti odlučuje Skupština Saveza, čija je odluka konačna.

V SREDSTVA SAVEZA

Član 26.

  Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka Savez raspolaže finansijskim i materijalnim sredstvima.
  Sredstva Saveza su stvari, prava i novčana sredstva.
Novčana sredsrva Savez ostvaruje od članskih doprinosa članova i iz drugih izvora prihoda.
Visinu članskih doprinosa za lovačka udruženja utvrđuje Upravni odbor po svakom lovcu, a za pravna lica-članove u paušalnom iznosu za svaku kalendarsku godinu u skladu sa Programom rada, obavezama i troškovima Saveza.
Poseban doprinos lovačkog udruženja Savezu za obavljanje poslova po osnovu Zakona o lovstvu utvrđuje se UGOVOROM o predaji lovišta na gazdovanje lovačkom udruženju.

Ostali prihodi Saveza mogu biti:

- od sopstvene delatnosti;

- od fizičkih i pravnih lica;

- od poklona;

- od zadužbinsva i sponzorstva;

- od finansiranja zajedničkih programa, od strane zainteresovanih organa i organizacija;

- od rada Stručne službe na markentinškim i drugim poslovima.

Član 27.

  Članski doprinos Lovačkom savezu Srbije, je jedinstven za sve članove u Srbiji.

  Za finansiranje Lovačkih saveza Vojvodine, Kosova i Metohije lovačka udruženja sa teritorija pokrajina istovremeno plaćaju deo sredstava Lovačkom savezu Srbije, a deo pokrajinskom Savezu u procentu koji se utvrđuje finansijskim planom Lovačkog saveza Srbije.

  Visina članskog doprinosa se utvrđuje u toku prethodne kalendarske godine za narednu godinu, a najkasnije do 30.XII TEKUĆE GODINE.

Članovi Saveza se obavezuju da članarinu od svojih članova uplate Savezu najkasnije do 31. marta za tekuću godinu, kada stiču pravo na dobijanje Lovne karte.

  U slučaju neizmirenja obaveza, Upravni odbor preduzima mere u skladu sa Ugovorom o dodeli lovišta na gazdovanje, Zakonom i ovim Statutom.

  Sredstvima Saveza raspolaže Upravni odbor u skladu sa odlukama Skupštine, Zakonom, Statutom i drugim aktima Saveza.

  Svi Prihodi i rashodi Saveza se utvrđuju Finansijskim planom koji se donosi za kalendarsku godinu, a njegovo izvršenje se utvrđuje Završnim računom po isteku godine za koju je donet.

Član 28.

  Radi ostvarivanja određenih zadataka Savez može da osniva namenske fondove.

  Odlukom o osnivanju fondova određuje se i njihova svrha, izvor sredstava i način upravljanja Fondom .

  Odluku o osnivanju fonda donosi Skupština Saveza, a fondom upravlja Upravni odbor.

VI STRUČNA SLUŽBA SAVEZA

Član 29.

  Za obavljanje stručnih, finansijskih i administativno-tehničkih poslova za potrebe Saveza, njihovih organa i tela, Upravni odbor obrazuje Stručnu službu Saveza.

  Za svoj rad Stručna služba odgovara Upravnom odboru.

  Na Stručnu službu se ne mogu prenositi prava, dužnosti i odgovornosti organa i tela Saveza.

  Stručna služba Saveza, povezuje i usklađuje rad stručnih službi članova Saveza.

  Stručne službe u lovačkim udruženjima su za svoj stručni rad u lovištima odgovorne i Stručnoj službi Saveza.

VII PRESTANAK RADA SAVEZA

Član 30.

  Savez prestaje sa radom kada Skupština donese odluku o tome, odnosno kada se u pismenoj formi izjasni više od polovine članova da ne postoji potreba i uslovi za postojanje Saveza ili kada se broj učlanjenih organizacija u Savez svede ispod 20, kao i u slučajevima predviđenim Zakonom.

  U slučajevima prestanka rada Saveza imovina Saveza biće, odlukom Skupštine podeljena članovima srazmerno njihovom učešću.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

  Organi i tela Saveza, kao i njegovi članovi, obavezni su da svoju organizaciju i opšta pravna akta usklade sa odredbama ovog Statuta u roku od 6 (šest) meseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 32.

  Saglasnost statuta i drugih pravnih akata članova Saveza sa ovim Satutom utvrđuje Upravni odbor Saveza.

  Do otklanjanja utvrđenih nesaglasnosti sa ovim Statutom, primenjuju se odredbe Statuta Saveza.

Član 33.

  Lovačkom društvu koje nije od nadležnog organa dobilo lovište na gazdovanje, prestaje članstvo u Savezu danom stupanja na snagu ovog Statuta.

  Lovačkom udruženju, koje ne dobije lovište ili izgubi pravo gazdovanja lovištem prestaje članstvo u Savezu.

Član 34.

  Lovačkom udruženju, na području Nacionalnog parka ili lovišta J.P. “Srbijašume”, koje sa ovim organizacijama uređuju način lova i međusobne obaveze, ne prestaje članstvo u Savezu. 

Član 35.

  Statut Saveza donosi Skupština Saveza na predlog Upravnog odbora.

  Izmene i dopune Statuta vrše se po postupku po kome je i donet.

  Zahtev  za izmenu i dopunu može podneti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 20 (dvadsest) članova Skupštine.

  Inicijativu za izmene i dopune Statuta može dati svaki član Saveza.

  Predlog Statuta, Upravni odbor je dužan da dostavi članovima Skupštine 30 (trideset) dana pre održavanja Skupštine.

  Amandmane na predlog Statuta, članovi Skupštine mogu dostaviti najkasnije 8 (osam) dana pre dana održavanja Skupštine.

Član 36.

  Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Saveza donet na Skupštini 07.12.1989. godine.

Član 37.

  Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 


© 2004 Lovački savez Srbije