28. decembar 2009. godine
GLASILO LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE LIST “LOVAC” POSEBNO IZDANJE

Sadržaj:
- Statut Lovačkog saveza Srbije;
- Odluka o izboru zastupnika Lovačkog saveza Srbije.

I

Na osnovu člana 55. Ustava Republike Srbije, (Sl.gl. RS br. 83/06 i 98/06), člana 12. i 78. Zakona o udruženjima (Sl.gl RS. br.41/09), člana 9. i 15. Samoupravnog sporazuma Lovačkog saveza Srbije, (Br. 212-1-30, od 14.8.1987.godine) i člana 35. Statuta Lovačkog saveza Srbije, "Lovačke novine” januar/februar 1994. godine), na sednici Skupštine Lovačkog saveza Srbije, održanoj 27.12.2009. godine u Beogradu, usvojen je sledeći

S T A T U T
LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

I OPŠTE ODREDBE
1. - naziv i sedište
2. - ostvarivanje javnosti rada
3. - izgled i sadržina pečata


Član 1.

Lovački savez Srbije je jedinstven savez lovaca udruženih u lovacka udruženja u Republici Srbiji i drugih subjekata utvrđenih ovim Statutom.
Lovci, lovačka udruženja i drugi članovi sa teritorije autonomnih pokrajina svoja prava i obaveze u Lovačkom savezu Srbije ostvaruju i preko Lovačkog saveza Vojvodine i Lovačkog saveza Kosova i Metohije.
Lovački savez Srbije osnovan je kao Savez lovačkih udruženja kraljevine Srbije 1896. godine, čiji je pravni sledbenik.
Pun naziv je: LOVAČ
KI SAVEZ SRBIJE.
Skraćeni naziv je: LSS.
Sedište Lovačkog saveza Srbije je u Beogradu, u ulici Alekse Nenadovića 19-23/II.

Član 2.

Lovački savez Srbije je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, Zakona o udruženjima, zakona koji u Republici Srbiji uređuju lovstvo, drugih zakona i ovog Statuta i za svoje obaveze odgovara sredstvima kojima raspolaže.
Rad svih organa Lovačkog saveza Srbije je javan. Javnost rada ostvaruje se i kroz glasilo Lovačkog saveza Srbije, kao i na sve druge, propisima predviđene načine.

Član 3.
Lovački savez Srbije ima pečat i štambilj.
Pečat je elipsastog oblika, dužine 30, a širine 20 milimetara, sa natpisom: LOVAČKI SAVEZ SRBIJE BEOGRAD.
U sredini pečata je otisak znaka Lovačkog saveza Srbije, u obliku glave srndaća, u poluprofilu.
Štambilj je pravougaonog oblika, dužine 55 a širine 25 milimetara, sa natpisom:
u prvom redu LOVAČKI SAVEZ SRBIJE, u drugom redu Br.__________, u trećem redu datum __________ u četvrtom redu BEOGRAD i u petom redu adresa Lovačkog saveza Srbije.
Čuvanje i upotreba pečata i štambilja propisaće se posebnim aktom.
Lovački savez Srbije ima grb, zastavu i znak.

Čan 4.

Radi ostvarivanja ciljeva udruživanja, Lovački savez Srbije se registruje tako da može neposredno da obavlja privredne i druge delatnosti iz oblasti lovstva, u skladu sa propisima i ovim Statutom.
U cilju obavljanja privredne delatnosti iz prehodnog stava može osnovati privredno društvo ili drugi oblik pravnog lica za obavljanje privredne delatnosti, u skladu sa propisima.

II CILJEVI UDRUŽIVANJA U LOVAČKI SAVEZ SRBIJE

4. - oblast ostvarivanja ciljeva i ciljevi radi kojih se osniva


Član 5.
Oblast ostvarivanja ciljeva Lovačkog saveza Srbije je lovstvo na teritoriji Republike Srbije.
Ciljevi Lovačkog saveza Srbije usmereni su na okupljanje i udruživanje svih lovaca, lovačkih udruženja, drugih asocijacija, preduzeća, privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica u jedinstveni Lovački savez Srbije, radi ostvarivanja i usklađivanja zajedničkih ciljeva i interesa u gajenju, zaštiti, lovu i korišćenju divljači, kao i zaštiti i unapređenju prirodnih staništa divljači u Republici Srbiji.
Ciljevi radi kojih je osnovan su:
- zaštita, gajenje i racionalno korišćenje divljači kao dela prirodnog bogatstva;
- izdavanje članske karte, izdavanje odnosno distribucija lovne karte i gazdovanje lovištima;
- zastupanje, predstavljanje i zaštita interesa svojih članova pred državnim i drugim organima i subjektima, kao i međunarodnim organizacijama;
- organizovanje i sprovođenje lovačkih ispita i izdavanje uverenja o položenom lovačkom ispitu;
- organizovanje i sprovođenje ispita za ocenjivanje lovačkih trofeja i izdavanje uverenja o položenom ispitu za ocenjivanje lovačkih trofeja;
- briga o trofejima divljači čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka;
- obrazovanje nacionalne komisije za ocenjivanje trofeja;
- pružanje stručne pomoći svojim članovima;
- izdavanje lovačkog glasila i druge literature;
- obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonima koji uređuju oblast lovstva u Republici Srbiji;
- održivi razvoj i unapređenje lovstva;
- neprekidno stručno obrazovanje lovaca;
- zaštita prirode i unapređenje životne sredine i održavanje biološke ravnoteže u prirodi;
- praćenje i primena savremenih stručnih i naučnih dostignuća u lovstvu;
- podsticaj razvoja struke i nauke u lovstvu i razvoja lovačke etike;
- ostvarivanje i razvijanje saradnje sa obrazovnim i naučnim institucijama u cilju obezbeđivanja što kvalitetnijeg i efikasnijeg gazdovanja lovištima i podizanja lovno-stručnog obrazovanja svih lovaca;
- praćenje, koordiniranje i usmeravanje rada udruženja;
- rad na ostvarivanju zadataka od zajedničkog interesa sa svim zainteresovanim subjektima u oblasti ekologije, zaštite flore i faune, zaštite životne sredine i zaštite životinja;
- organizovanje stručnih skupova;
- popularisanje i unapređenje lovne kinologije;
- popularisanje i unapređenje lovnog streljaštva;
- informisanje članova o svim pitanjima od interesa za njihov rad.
- pružanje stručne pomoći i neprekidno stručno obrazovanje lovačkog podmlatka.

III UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA
5. - unutrašnja organizacija, organi, njihova ovlašcenja, sastav, način
izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja


Član 6.
Unutrašnja organizacija Lovačkog saveza Srbije zasnovana je na Lovnim regionima.
Lovni region je oblik unutrašnjeg organizovanja, kroz koji lovačka udruženja i drugi članovi sprovode aktivnosti utvrđene ciljevima radi kojih je osnovan.

Član 7.
Radi ostvarivanja aktivnosti iz odredbe prethodnog člana i podsticanja razvoja lovstva odreduju se sledeći lovni regioni:
1. Region Vojvodine, na teritoriji AP Vojvodine, čiju funkciju obavlja Lovački savez Vojvodine u koji su povezana lovačka udruženja i drugi članovi u Vojvodini;
2. Beogradski region;
3. Zapadni region;
4. Istočni region;
5. Centralni region;
6. Južni region;
7. Region Kosova i Metohije, na teritoriji AP Kosova i Metohije čiju funkciju obavlja Lovački
savez Kosova i Metohije u koji su povezana lovačka udruženja i drugi članovi na Kosovu i
Metohiji.
Skupština, na predlog Upravnog odbora, u skladu sa propisima koji uređuju pitanje regiona, određuje članove Lovačkog saveza Srbije koji su povezani u Lovne regione iz stava 1. tačka 2. 3. 4. 5. i 6. ovog člana.
Lovni regioni iz stava 1. tačka 2. 3. 4. 5. i 6. ovog člana imaju Savet, koji čini po jedan predstavnik članova iz lovnog regiona, izabran u skladu sa njihovim aktima.
Nadležnosti, poslovi i zadaci Saveta lovnog regiona utvrđuju se ovim Statutom i drugim aktima organa Lovačkog saveza Srbije.
U Lovnim regionima Vojvodina i Kosovo i Metohija, funkcije Saveta lovnog regiona obavljaju Skupštine Lovačkog saveza Vojvodine i Lovačkog saveza Kosova i Metohije.
Članovi Lovačkog saveza Srbije, povezani u Lovne regione iz stava 1. tačka 2. 3. 4. 5. i 6. ovog člana, mogu obrazovati Regionalne lovačke saveze.

IV ORGANI LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

Član 8.
Organi, nadležnosti i način rada organa utvrđuju se tako da se obezbedi efikasno izvršavanje ciljeva i delatnosti, racionalno odlučivanje i odgovornost pojedinaca i organa za rad, u okviru nadležnosti tih organa.

Član 9.
Svi organi obavezni su da obezbede način rada koji omogućava javnost rada i uvid u ostvarivanje ciljeva, delatnosti i korišćenje sredstava.

Član 10.
Organi Lovačkog saveza Srbije su:
- Skupština;
- Predsednik Lovačkog saveza Srbije;
- Upravni odbor;
- Nadzorni odbor;
- Sud časti.
Ni jedno lice ne može istovremeno biti član više organa Lovačkog saveza Srbije, osim u slučajevima utvrđenim ovim Statutom.

- Skupština

Član 11.
Skupština je najviši organ Lovačkog saveza Srbije.
Skupština ima sledeće nadležnosti:
Usvaja Statut i njegove izmene i dopune, odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Lovačkog saveza Srbije, odlučuje o učlanjenju u asocijacije u zemlji i inostranstvu, odlučuje o sticanju i raspolaganju nepokretnom imovinom uključujući i stavljanje hipoteke na nepokretnosti. Odlučuje o usvajanju planova rada, Finasijskog plana, Godišnjeg finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31. decembra poslovne godine za koju se podnosi izveštaj i izveštaja o radu koje joj podnose drugi organi. Odlučuje i o drugim pitanjima, za koje ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugog organa.
Skupština razmatra i usvaja izveštaje o radu koje joj podnose: predsednik Lovačkog saveza Srbije, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.

Skupština bira i opoziva:
- Predsednika Skupštine;
- Predsednika Lovačkog saveza Srbije;
- Zamenika predsednika Lovackog saveza Srbije;
- Članove Upravnog odbora;
- Članove Nadzornog odbora;
- Članove Suda časti;
- Sekretara Lovačkog saveza Srbije;
- Komisije i druga radna tela radi obavljanja određenih poslova i zadataka.
Skupština donosi i:
- Poslovnik o radu, za mandatni period;
- Etički kodeks lovaca;
- Pravilnik o računovodstvu, kojim se naročito uređuje: vođenje poslovnih knjiga i računovodstvena politika, odgovorna lica i uslovi za lica koja vode ili im se ugovorom poverava vođenje poslovnih knjiga, kao i druga pitanja sastavljanja finansijskih izveštaja, za koja je propisano da se uređuju opštim aktom u skladu sa zakonom i profesionalnom regulativom;
- Pravilnik o lovačkim odlikovanjima i drugim priznanjima;
- Odluku o verifikaciji mandata članova Skupštine;
- Odluku o visini članarine i drugih finansijskih obaveza i doprinosa članova za ostvarivanje ciljeva Lovačkog saveza Srbije;
- Odluku o prijemu i prestanku članstva;
- Odluke o zaduženjima i ovlašćenjima Upravnog odbora za zaduženja Lovačkog saveza Srbije između dve Skupštine;
- Odluku o utvrđivanju grba i zastave.

Izbor članova Skupštine

Član 12.
Lovačka udruženja i ostali članovi biraju po jednog člana Skupštine, lovačka udruženja sa preko 700 članova dva člana Skupštine, a JP ”Srbijašume” pet članova Skupštine, na Skupštini udruženja odnosno organu upravljanja ostalih članova.
Mandat člana Skupštine traje 4 godine.

Član 13.
Izbore za članove Skupštine raspisuje predsednik Skupštine, odlukom o raspisivanju izbora.
Odluka iz odredbe prethodnog stava naročito sadrži podatak o broju članova Lovačkog saveza Srbije u momentu raspisivanja izbora, kao osnovu za utvrđivanje ukupnog broja članova Skupštine.
Izbori za članove Skupštine moraju se raspisati najmanje na 60 dana pre isteka mandata predhodnom sazivu.
Izbori se moraju održati najmanje 30 dana pre isteka mandata prethodnom sazivu.
Postupak izbora i opoziva člana Skupštine utvrđuje se aktima članova Lovačkog saveza Srbije, u skladu sa odredbom člana 12. stav 1. 2. i 3. ovog Statuta, koji su obavezni da dostave original odluke nadležnog organa o izboru i opozivu člana Skupštine, sa podacima o prebivalištu i adresi.

Član 14.
Konstitutivnu sednicu saziva dotadašnji predsednik Skupštine, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora.
Konstitutivnu sednicu otvara i njenim radom, do izbora predsednika Skupštine, rukovodi najstariji član, kome u radu pomažu dva najmlađa člana Skupštine.
Verifikacija mandata članova Skupština obavlja se na osnovu izveštaja Verifikacione komisije, kojom prilikom se utvrđuje ispunjenost uslova za punovažan rad i odlučivanje (kvorum).
Skupština može punovažno da radi i odlučuje kada joj pristvuje više od polovine ukupnog broja članova.
U toku rada, predsednik može sprovesti ponovno utvrđivanje prisutnosti članova Skupštine, (kvoruma), na predlog bilo kog člana Skupštine, što se detaljnije uređuje Poslovnikom.

Član 15.
Članu Skupštine prestaje mandat, pre isteka vremena na koje izabran: - prestankom članstva u udruženju; - opozivom od strane člana Lovačkog saveza Srbije koji ga je izabrao, u skladu sa njegovim aktima i ovim Statutom; - podnošenje ostavke; - smrću;

Član 16.
U slučajevima iz predhodnog člana, član Lovačkog saveza Srbije je obavezan da, najkasnije do održavanja naredne sednice Skupštine, izabere novog člana i o tome izvesti Lovački savez Srbije, u skladu sa odredbama ovog Statuta.
Mandat novoizabranog člana Skupštine traje do isteka mandata člana kog je zamenio.

Član 17.
Skupština se sastaje po Programu rada i prema potrebi, najmanje jednom godišnje.
Skupština radi u sednicama.
Redovnu sednicu saziva predsednik Skupštine.
Vanrednu sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine po odluci Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na pisani zahtev najmanje jedne četvrtine članova Skupštine, kojim se predlaže dnevni red vanredne sednice Skupštine.
Predsednik Skupštine mora sazvati vanrednu sednicu Skupštine tako da se sednica održi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za njeno sazivanje, koji je u skladu sa odredbom prethodnog stava.
Ukoliko predsednik Skupštine ne postupi po odredbi prethodnog stava sednicu Skupštine sazvaće predsednik Lovačkog saveza Srbije.
Na sednicu Skupštine pozivaju se i: predsednik Lovačkog saveza Srbije, članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti i izvestioci po pojedinim tačkama dnevnog reda.
Predsednik Skupštine

Član 18.
Skupština bira predsednika Skupštine, iz reda članova Skupštine, većinom glasova prisutnih članova, javnim glasanjem, osim ako Skupština odluči drugačije.
Predlog za izbor predsednika Skupštine podnosi najmanje 1/4 članova, u pisanoj formi.
Predsednik Skupštine predstavlja Skupštinu, saziva sednice, predsedava njima, potpisuje akta koja donosi Skupština i ima druge nadležnosti, utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.
Na trajanje i prestanak mandata predsednika Skupštine shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o trajanju i prestanku mandata predsednika Lovačkog saveza Srbije.

Radna tela Skupštine

Član 19.

Skupština bira i razrešava: Verifikacionu komisiju od 5 clanova i Izbornu komisiju od 5 clanova, za mandatni period, kao i druga radna tela utvrdena ovim Statutom, Poslovnikom i aktima Skupštine.
Svaki član Skupštine ima pravo da da svoj predlog za izbor radnih tela.
Izbor se obavlja javnim glasanjem, za svaki predlog ponaosob, a izbranim se smatra onaj ko je dobio najveci broj glasova, u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Član 20.
Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
Statut i njegove izmene i dopune, usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Skupštine.
Skupština odluke donosi javnim glasanjem-aklamacijom, osim ako odluči da o pojedinom pitanju sprovede tajno glasanje.
Izuzetno od ovoga, izbor predsednika i sekretara Lovačkog saveza Srbije obavlja se tajnim glasanjem, glasačkim listićima.
Način rada Skupštine bliže se određuje Poslovnikom o radu.

- Predsednik i zamenik predsednika Lovačkog saveza Srbije

6. - zastupanje Lovačkog saveza Srbije


Član 21.

Predsednik Lovačkog saveza Srbije je zastupnik i odgovorno je lice za rad i poslovanje Lovačkog saveza Srbije.
Predsednik ima sledeće nadležnosti:
- obavlja naredbodavna prava i zastupa Lovački savez Srbije u imovinskim i drugim pravima i odnosima;
- koordinira rad organa Lovačkog saveza Srbije;
- obezbeđuje sprovođenje odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora;
- obezbeđuje izvršenje Finansijskog plana, u okviru svojih nadležnosti i raspolaže novčanim sredstvima Lovačkog saveza Srbije, u skladu sa Finansijskim planom;
- obezbeđuje pripremanje svih nacrta i predloga dokumenata za Skupštinu, Upravni odbor i druge organe;
- obezbeđuje sprovođenje ukupne politike Lovačkog saveza Srbije;
- obezbeđuje da rad Lovačkog saveza Srbije bude u skladu sa Ustavom, zakonom, drugim propisima, Statutom i drugim aktima Lovačkog saveza Srbije;
- obavlja i druge poslove i zadatke koje mu poveri Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor, u skladu sa Statutom.

Član 22.
Predsednik Lovačkog saveza Srbije je, po položaju i predsednik Upravnog odbora, saziva sednice Upravnog odbora i njima predsedava.

Član 23.
Ukoliko predsednik nađe da je određeni akt Skupštine i drugih organa Lovačkog saveza Srbije u suprotnosti sa važecim propisima, ovim Statutom ili drugim aktima, upozoriće na to organ koji je akt doneo.
Ako i posle upozorenja ovaj organ ostane pri svom aktu, predsednik će ovaj akt zadržati od izvršenja i o tome obavestiti Skupštinu, koja će doneti konačnu odluku o izvršenju spornog akta.

Član 24.
Zamenik predsednika, u odsustvu predsednika, ima isti položaj, nadležnosti i ovlašćenja.

Izbor predsednika Lovačkog saveza Srbije


Član 25.

Predsednika Lovačkog saveza Srbije bira Skupština, tajnim glasanjem, na predlog Saveta
Lovnih regiona, podnet u pisanoj formi. Savet lovnog regiona, predlog za izbor predsednika, utvrđuje na osnovu predloga organa članova Lovačkog saveza Srbije iz lovnog regiona, utvrđenog njihovim statutom podnetog u pisanoj formi.
Predlog mora sadržati i pismenu saglasnost predloženog kandidata na kandidaturu.
Svaki kandidat za predsednika ima pravo da izloži svoj program.

Sprovođenje izbora

Član 26.

Izbore sprovodi Izborna komisija.
U Izbornu komisiju ne mogu biti birani kandidati za organe koje bira Skupština.
Izborna komisija ima zadatak da pripremi i sprovede izbore, utvrdi rezultate izbora i podnese izveštaj Skupštini.
Na osnovu izveštaja Izborne komisije Skupština proglašava izbor predsednika Lovačkog saveza Srbije i drugih organa.
Svi predlozi za izbor podnose se Izbornoj komisiji, koja utvrđuje ispunjenost uslova za predlaganje kandidata utvrđenih ovim Statutom.
Izborna komisija sastavlja listu kandidata i istu saopštava Skupštini, čitanjem. O listi se ne glasa.
Na osnovu liste kandidata Izborna komisija štampa glasačke listiće.

Član 27.
Izbor predsednika obavlja se tajnim glasanjem.
Tajno glasanje se sprovodi na glasačkom listiću.
Izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova, pod uslovom da je time dobio i većinu glasova prisutnih članova Skupštine.
Ukoliko, pri glasanju, niko od kandidata ne dobije navedenu većinu, izbor će se ponoviti, između dva kandidata koji dobiju najveći broj glasova.
Ukoliko ni na ponovljenom glasanju, ni jedan kandidat ne dobije većinu glasova prisutnih članova Skupštine, izbori se ponavljaju, imeđu novih kandidata koji se predlažu u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Član 28.
Glasanje se obavlja zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata.
Važećim se smatra svaki glasački listić iz koga se, nedvosmisleno, može utvrditi volja glasača.
Nevažećim se smatraju prazni, precrtani, dopisani, ili na drugi način oznčeni glasački listći iz kojih se ne može, nedvosmisleno, utvrditi volja glasača.

Član 29.
Predsednik Lovačkog saveza Srbije ne može biti član drugih organa, osim Upravnog odbora.

Član 30.
Mandat predsednika Lovačkog saveza Srbije traje 4 godine i počinje da teče od dana proglašenja izbora predsednika na Skupštini, a prestaje istekom vremena na koje je izabran, ostavkom ili opozivom i u drugim slučajevima utvrđenim ovim Statutom.
Niko ne može više od dva puta uzastopno, sa punim mandatom, da bude izabran za predsednika Lovačkog saveza Srbije.

Član 31.
Predsednik Lovackog saveza Srbije podnosi ostavku predsedniku Skupštine, u pisanoj formi.
Danom podnošenja ostavke predsedniku Lovackog saveza Srbije prestaje mandat.

Član 32.
Predsednik Lovačkog saveza Srbije opoziva se glasovima većine prisutnih članova Skupštine, po postupku utvrđenom za izbor.
Postupak opoziva pokreće se na pisani predlog najmanje 1/4 članova Skupštine.

Član 33.
Kada predsedniku Lovačkog saveza Srbije mandat prestane pre isteka vremena na koje je izabran,
zamenjuje ga zamenik predsednika, kome mandat traje do isteka mandata Skupštine koja ga je izabrala.

Član 34.

Predlog za izbor zamenika predsednika Lovačkog saveza Srbije, iz reda članova Skupštine, podnosi Skupštini predsednik, neposredno po svom izboru.
Zamenika predsednika Lovačkog saveza Srbije bira Skupština, javnim glasanjem, po predlogu iz odredbe prethodnog stava.
Ukoliko zamenik predsednika ne bude izabran, predsednik će predložiti drugog kandidata.
Na trajanje i prestanak mandata zamenika predsednika shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o trajanju i prestanku mandata predsednika Lovačkog saveza Srbije.


- Upravni odbor

Član 35.

Upravni odbor je izvršni organ Lovačkog saveza Srbije i u obavljanju poslova za koje je nadležan dužan je da se pridržava i radi na ostvarivanju ciljeva utvrđenih ovim Statutom, izvršava odluke, pravilnike, planove i druga akta koje je donela Skupština.
Upravni odbor donosi:
- Poslovnik o radu, za mandatni period;
- Pravilnik o polaganju lovačkog ispita;
- Pravilnik o polaganju ispita za ocenjivanje trofeja divljači;
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u službi;
- Pravilnik o radu u službi i zaključuje pojedinačni Kolektivni ugovor;
- Druge Pravilnike u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
- Druga opšta akta u skladu sa ovim Statutom;
Upravni odbor bira i opoziva stalne ili povremene komisije kao stručna tela.
Upravni odbor ima sledeće nadležnosti:
Upravlja imovinom i sredstvima. Odlučuje o trošenju novčanih sredstava, raspolaganju pokretnom imovinom, zaključivanju ugovora i drugim poslovima kojima se stvaraju materijalna prava i obaveze za Lovački saveza Srbije. Obezbeđuje izvršenje Finansijskog plana u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom. Ovlašćeni je organ za donošenje odluka u finansijskom poslovanju. Naredbodavac je za popis imovine, potraživanja i obaveza kao i usklađivanje stanja u poslovnim knjigama sa stanjem po popisu na kraju poslovne godine. Razmatra izveštaje o popisu, odlučuje o predlozima Komisije za popis i usvaja godišnji Izveštaj o popisu. Odlučuje o obavljanju poslova i zaključivanju ugovora o vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju finansijskih izveštaja. Odlučuje o obavljanju revizije finansijskih izveštaja i poslovanja, kao i angažovanju ovlašćenog revizora, na predlog Nadzornog odbora, radi obezbeđenja urednog i efikasnog poslovanja i sprovođenja utvrđene poslovne politike Lovačkog saveza Srbije. Podnosi Skupštini na usvajanje godišnji finansijski izveštaj. Daje predloge za donošenja, odnosno izmene i dopune propisa, koji su od interesa za lovstvo. Donosi odluku o osnivanju pravnih lica čiji je osnivač Lovački savez Srbije i odluke kojima se obavljaju prava osnivača i člana privrednog društva. Sprovodi odluke, zaključke, smernice, preporuke i druga akta Skupštine. Organizuje izdavanje članskih karata. Utvrđuje predlog izgleda grba i zastave Lovačkog saveza Srbije. Priprema nacrte i predloge dokumenata koje razmatra i usvaja Skupština. Sarađuje sa preduzećima, organizacijama i asocijacijama čija je delatnost i ciljevi od interesa za lovstvo. Organizuje izdavanje stručno-informativnog glasila i informisanje članova i lovaca. Podstiče i pomaže naučno-istraživačku delatnost u oblasti lovstva, razvoj lovne kinologije, razvoj lovnog streljaštva. Stara se o ostvarivanju ciljeva Lovačkog saveza Srbije, o ostvarivanju prava i dužnosti članova Lovačkog saveza Srbije u skladu sa Statutom, o obezbeđivanju materijalno-finansijskih, tehničkih, kadrovskih i drugih uslova za rad organa Lovačkog saveza Srbije, o primeni Etičkog kodeksa lovaca i o vođenju i dostavljanju podataka neophodnih za uspešno ostvarivanje ciljeva Lovačkog saveza Srbije. Organizuje savetovanje, simpozijume, seminare, kurseve, lovno kinološka i streljačka takmičenja i druge skupove u skladu sa ciljevima Lovačkog saveza Srbije.
Upravni odbor odlučuje o zasnivanju radnog odnosa, zaključenju i izmenama ugovora o radu kao i otkazu zaposlenima, zaključuje ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima sekratara Lovačkog saveza Srbije, kao i o pitanju zaključivanja ugovora sa zasnivanjem, ili bez zasnivanja radnog odnosa.
Upravni odbor obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom, drugim aktima i odlukama Skupštine.

Član 36.
Upravni odbor je odgovoran Skupštini za svoj rad, izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine, za poslovanje Lovačkog saveza Srbije i za rad službe Lovačkog saveza Srbije.

Član 37.
Članove Upravnog odbora bira Skupština, na predlog Saveta Lovnog regiona, iz koga se biraju, odnosno
drugih članova u skladu sa ovim Statutom, podnet u pisanoj formi.
Savet lovnog regiona predlog za izbor članova Upravnog odbora utvrđuje na osnovu predloga organa članova Lovačkog saveza Srbije, iz lovnog regiona utvrđenog njihovim statutom, podnetog u pisanoj formi.
Upravni odbor ima ukupno 21 člana, sa predsednikom i zamenikom predsednika.
Na trajanje i prestanak mandata članova Upravnog odbora shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o trajanju i prestanku mandata predsednika Lovačkog saveza Srbije.

Član 38.
Upravni odbor se sastaje po Programu rada i prema potrebi, najmanje 6 puta godišnje.
Upravni odbor radi u sednicama i može punovažno odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 39.
Sednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsednik Lovačkog saveza Srbije, a u njegovoj odsutnosti zamenik predsednika, odnosno član Upravnog odbora koga odbor odredi, ako ni zamenik predsednika nije prisutan.
Predsednik saziva sednicu Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi, ili na pisani zahtev kojim se predlaže dnevni red vanredne sednice, najmanje 7 članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i predsednika Skupštine.
Predsednik mora sazvati vanrednu sednicu Upravnog odbora tako da se sednica održi najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za njeno sazivanje, koji je u skladu sa odredbom prethodnog stava.
Ukoliko predsednik ne postupi po odredbi prethodnog stava, sednicu Upravnog odbora će sazvati zamenik predsednika, a kada ni on to ne učini u roku od narednih 15 dana, sednicu Upravnog odbora sazvaće predsednik Skupštine.

Član 40.
Za obezbeđivanje efikasnog i kvalitetnog izvršavanja poslova i zadataka Upravni odbor obrazuje stalna i povremena radna tela.
Stalna radna tela Upravnog odbora su:
- Komisija za gajenje i zaštitu divljači;
- Komisija za polaganje lovačkog ispita;
- Nacionalna komisija za ocenjivanje trofeja;
- Komisija za materijalno-finansijska pitanja;
- Komisija za pravna i organizaciona pitanja;
- Komisija za lovački podmladak;
- Komisija za odlikovanja i druga priznanja;
- Komisija za status žena lovaca.
Upravni odbor može, u slučaju potrebe, obrazovati i druga radna tela.
Komisije i druga radna tela broje najviše 7 članova i rade u skladu sa odlukom o njihovom osnivanju.

- Nadzorni odbor

Član 41.

Nadzorni odbor je organ koji obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti finansijskog poslovanja i rada drugih organa Lovačkog saveza Srbije i nezavisan je u svom radu.
Nadzorni odbor ima sledeće nadležnosti:
Obavlja nadzor i kontroliše da li je korišćenje sredstava i raspolaganje novčanim sredstvima, nepokretnom i pokretnom imovinom, osnovnim i drugim sredstvima u skladu sa zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i drugim aktima i odlukama organa Lovačkog saveza Srbije. Obavlja nadzor nad ugovorima koji se zaključuju u ime Lovačkog saveza Srbije. Obavlja uvid u finasijske izveštaje i prati finansijsko poslovanje Lovačkog saveza Srbije.
U obavljanju svojih nadležnosti Nadzorni odbor je ovlašćen da traži pisane i usmene izveštaje i informacije i da obavlja uvid u sve evidencije i dokumenta iz rada Lovačkog saveza Srbije i njegovih organa, izveštaje računovodstva i da ispituje i prati adekvatnost i efikasnost računovodstvenog evidentiranja poslovanja Lovačkog saveza Srbije.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini izveštaj o rezultatima nadzora na usvajanje.
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu, za mandatni period i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Lovačkog saveza Srbije.
Svi organi i pojedinci su obavezni da Nadzornom odboru stave na uvid sve podatke i dokumenta kojima raspolažu, a koja su potrebna za obavljanje njegove funkcije.
Nadzorni odbor će, protiv organa i lica koji ne postupe po odredbi prethodnog stava, pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti, pred nadležnim organom.
Ukoliko Nadzorni odbor pronađe nezakonitost u korišćenju sredstava i raspolaganju sredstvima, o tome obaveštava Upravni odbor i Skupštinu.
Ukoliko je odlukom nekog organa prouzrokovana šteta po Lovački savez Srbije Nadzorni odbor donosi odluku o pokretanju postupka za naknadu štete, u skladu sa zakonom.
Odluku iz prethodnog stava može doneti i najmanje 10 članova Lovačkog saveza Srbije.

Član 42.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština, na predlog Saveta Lovnog regiona iz koga se
biraju, podnet u pisanoj formi. Savet lovnog regiona predlog za izbor članova Nadzornog odbora utvrđuje na osnovu predloga organa članova Lovačkog saveza Srbije iz lovnog regiona utvrđenog njihovim Statutom, podnetog u pisanoj formi.
Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova, iz svakog Lovnog regiona po jednog.
Nadzorni odbor se konstituiše izborom predsednika i sekretara.
Na trajanje i prestanak mandata članova Nadzornog odbora, shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o trajanju i prestanku mandata predsednika Lovackog saveza Srbije.

Član 43.
Nadzorni odbor se sastaje po Programu rada i prema potrebi, a najmanje jednom kvartalno.
Nadzorni odbor radi u sednicama i može odlučivati ako sednici prisustvuje najmanje 5 članova, a odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Sednice Nadzornog odbora saziva predsednik Nadzornog odbora po sopstvenoj inicijativi, ili na zahtev najmanje 3 člana Nadzornog odbora, predsednika Lovačkog saveza Srbije ili predsednika Skupštine.

- Sud časti

Član 44.

Sud časti je organ Lovačkog saveza Srbije koji utvrđuje povrede odredaba Etičkog kodeksa lovaca i izriče mere za utvrđene povrede, prema članovima Lovačkog saveza Srbije.
Predlog za pokretanje postupka pred ovim Sudom može dati bilo koji član ili bilo koji organ Lovačkog saveza Srbije.
Sud časti donosi Poslovnik kojim se uređuju sva pitanja od značaja za vođenje postupka, donošenje odluka, izvršenje izrečenih mera i organizaciju rada Suda.
Sud časti izriče sledeće mere: - opomena; - ukor; - predlog za prestanak članstva u Lovačkom savezu Srbije.
Po žalbama na odluke Suda časti odlučuje Skupština Lovačkog saveza Srbije, čija je odluka konačna.

Član 45.
Članove Suda časti bira Skupština, iz reda zaslužnih i uglednih lovnih radnika i pravnih stručnjaka, na predlog Saveta Lovnog regiona iz koga se biraju, podnet u pisanoj formi.
Savet lovnog regiona, predlog za izbor članova suda časti, utvrduje na osnovu predloga organa članova Lovačkog saveza Srbije iz Lovnog regiona utvrđenog njihovim Statutom, podnetog pisanoj formi.
Sud časti broji 7 (sedam) članova, iz svakog Lovnog regiona po jednog.
Sud časti se konstituiše izborom predsednika i sekretara suda.
Na trajanje i prestanak mandata članova Suda časti, shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o trajanju i prestanku mandata predsednika Lovačkog saveza Srbije.

Član 46.
Sud časti sastaje se prema potrebi.
Sud časti radi u sednicama. Sednice Suda časti saziva predsednik suda, po svojoj inicijativi, ili na zahtev najmanje 3 člana Suda, Upravnog odbora, predsednika Lovačkog saveza Srbije ili predsednika Skupštine.
Sud časti može punovažno odlučivati ako sednici prisustvuje najmanje 5 članova, a odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Odluke Suda časti se objavljuju u glasilu Lovačkog saveza Srbije.
Sud časti podnosi izveštaj o svom radu Skupštini.

7. - postupak za izmene i dopune statuta i postupak donošenja i
izmena drugih opštih akata


Član 47.

Statut Lovackog saveza Srbije i njegove izmene i dopune usvaja Skupština većinom ukupnog broja članova.
Predlog Statuta i izmena i dopuna Statuta može podneti Skupštini: Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/4 članova Skupštine.
Inicijativu za izmene i dopune Statuta može dati svaki član Lovačkog saveza Srbije.
Predlog Statuta i izmena i dopuna Statuta podnosilac je obavezan da dostavi članovima Skupštine 30 (trideset) dana pre održavanja sednice Skupštine na kojoj se usvajaju.
Amandmane na predlog iz odredbe prethodnog stava, članovi Skupštine mogu podneti najkasnije 8 (osam) dana pre dana održavanja Skupštine, u pisanoj formi.

Član 48.
Druga opšta akta Lovačkog saveza Srbije donose organi Lovačkog saveza Srbije utvrđeni odredbama ovog Statuta u postupku i na način utvrđen odredbama ovog Statuta i akata donetih na osnovu njega.

V ČLANSTVO, PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA
8. - uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
9. - prava, obaveze i odgovornost članova, članstvo u međunarodnim organizacijama.


Član 49.

Članovi Lovačkog saveza Srbije mogu biti lovačka udruženja, druge asocijacije, preduzeća, privredna društva, preduzetnici i druga pravna lica čijim aktima je utvrđeno da ciljeve ili delatnosti ostvaruju u oblasti gajenja, zaštite, lova i korišćenja divljači, kao i zaštite i unapređenja njenih prirodnih staništa.
Učlanjenje se obavlja na osnovu podnete molbe za prijem u članstvo, koja mora sadržati osnovne podatke o subjektu koji podnosi molbu i dokaze o uspunjenju uslova iz 1. stava ovog člana.
Odluku o prijemu u članstvo i prestanku članstva donosi Skupština.
Članu Lovačkog saveza Srbije prestaje članstvo u Lovačkom savezu Srbije u sledećim slučajevima:
- kada ne izvrši ovim Statutom i drugim propisima utvrđene obaveze u propisanom roku;
- odlukom Skupštine donetom po izrečenoj meri Suda časti.
Lovački savez Vojvodine i Lovački savez Kosova i Metohije, kao deo kulturne i istorijske tradicije Srbije u lovstvu povezani su u Lovački savez Srbije i neraskidivi deo su lovstva Srbije.

Član 50.
Lovačka udruženja su osnovni oblik organizovanja i rada lovaca.
Lovačko udruženja, svojim Statutom, koji ne može biti u suprotnosti sa ovim Statutom, uređuju svoju organizaciju i rad.

Član 51.
Članovi Lovačkog saveza Srbije imaju sledeća prava:
- da biraju člana Skupštine Lovačkog saveza Srbije, u skladu sa odredbama ovog Statuta;
- da, preko svojih predstavnika u organima Lovačkog saveza Srbije, učestvuju u upravljanju;
- da budu informisani o radu Lovačkog saveza Srbije i njihovih organa, kao i o pitanjima značajnim za razvoj lovstva;
- da, neposredno i preko svojih predstavnika, aktivno učestvuju u radu Lovačkog saveza Srbije, po svim pitanjima iz delokruga njegovih ciljeva i delatnosti;
- da iniciraju, daju mišljenja i predloge i da učestvuju u utvrđivanju politike Lovačkog saveza Srbije;
- da osvaruju uvid u materijalno-finansijsko poslovanje i korišćenje sredstava Lovačkog saveza Srbije;
- da koriste sredstva i fondove Lovačkog saveza Srbije, namenjene unapređenju lovstva, prema utvrđenim kriterijumima;
- da zahtevaju i dobiju od Lovačkog saveza Srbije stručnu pomoć u obavljanju stručnih poslova;
- da daju inicijative i predloge za unapređenje rada Lovačkog saveza Srbije.

Član 52.
Članovi Lovačkog saveza Srbije imaju sledeće obaveze:
- da primenjuju zakone kojima se uređuje lovstvo u Republici Srbiji, druge zakone, ovaj Statut i druga akta Lovačkog saveza Srbije;
- da aktivno i odgovorno rade na ostvarivanju politike, zadataka, planova, programa i odluka organa Lovačkog saveza Srbije;
- da prikupljaju, vode i blagovremeno dostavljaju Lovačkom savezu Srbije tačne podatke neophodne za praćenje stanja u lovstvu i za ostvarivanje ciljeva i delatnosti Lovačkog saveza Srbije;
- da blagovremeno izvršavaju obaveze prema Lovačkom savezu Srbije, koje proističu iz Statuta i odluka organa, uključujući i uplatu članarine;
- da daju izjašnjenja o svim pitanjima i predlozima koje zatraže organi Lovačkog saveza Srbije;
- da svoju unutrašnju organizaciju usklade sa ovim Statutom i drugim aktima Lovačkog saveza Srbije.

Član 53.
Lovački savez Srbije je član Međunarodnog saveta za zaštitu i lov divljaci, (International Council for Game and Wildlife Conservation), CIC, sa sedištem u Beču i Federacije asocijacija za lov i zaštitu prirode Evropske unije, (Federation of Associations for Hunting & Conservation of the European Union), FACE, sa sedištem u Briselu.

VI SREDSTVA I DELATNOSTI LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE
10. - način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva, raspolaganje
sredstvima i obavljanje privredne delatnosti kojom se stiče dobit
11. - postupak usvajanja finansijskih i drugih izveštaja


Član 54.

Za ostvarivanje utvrđenih ciljeva i poslova Lovački savez Srbije raspolaže finansijskim i materijalnim sredstvima.
Sredstva Lovačkog saveza Srbije su stvari, prava i novčana sredstva.
Novčana sredstva ostvaruju se od članarine, od obavljanja privredne delatnosti u skladu sa propisima i ovim Statutom i iz ostalih izvora prihoda.

Član 55.
Visinu članarine utvrđuje Skupština, na predlog Upravnog odbora, za svaku lovnu godinu.
Skupština je obavezna da, najkasnije do 27. februara, utvrdi visinu članarine za narednu lovnu godinu.
Ako Skupština ne donese odluku o visini članarine u skladu sa odredbom prethodnog stava, članovi Lovačkog saveza Srbije plaćaju akontaciju članarine u visini poslednje članarine utvrđene za prethodnu godinu, u rokovima utvrđenim ovim Statutom.
Članovi su obavezni da članarinu uplate najkasnije do 31. marta za narednu lovnu godinu.
Skupština će, za slučaj neizmirenja članarine u roku iz odredbe prethodnog stava, odlukom iz odredbe 1. stava ovog člana utvrditi uvećane iznose članarine za naredni period, po mesecima.
Ukoliko Lovački savez Srbije sa svojim članom zaključi ugovor o uređivanju međusobnih prava i obaveza u obavljanju određenih poslova iz privredne delatnosti vezanih za gazdovanje lovištem, tim ugovorom se utvrđuju obaveze tog člana prema Lovačkom savezu Srbije za obavljanje tih poslova.

Član 56.
Ostali prihodi Lovačkog saveza Srbije mogu biti:
- od dobrovoljnih priloga;
- od finansijskih subvencija;
- od donacija i poklona;
- od ostavina i dividendi;
- od kamata na uloge i zakupnine;
- od finansiranja zajedničkih programa, od strane zainteresovanih organa i organizacija;
- i od sticanja na drugi zakonom dozvoljen način.

Član 57.
Finansijskim planom Lovačkog saveza Srbije utvrđuju se prihodi i rashodi.
Finansijski plan donosi Skupština, najkasnije do 27. februara.
Sredstvima se raspolaže u skladu sa Finansijskim planom, u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom.
Sredstva se mogu koristiti u skladu sa odredbom člana 41. stav 4. Zakona o udruženjima.

Član 58.
Osnovna delatnost Lovačkog saveza Srbije je:
- 91330 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja, na drugom mestu nepomenutih;
Radi osvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom Lovački savez Srbije obavlja sledeće privredne delatnosti: - 01500 Lov, traperstvo, obnavljanje i uzgoj divljači, uključujući i odgovarajuće usluge; kao i štampanje, na drugom mestu nepomenuto; Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, na drugom mestu nepomenuto; Izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija; Izdavanje novina; Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehničkim naukama.
Odgovarajuće usluge, u okviru šifre delatnosti 01500 obuhvataju, naročito i: obavljanje stručnih poslova u gazdovanju lovištem, obavljanje lovočuvarskih poslova, izradu planskih dokumenata u lovstvu, sprovođenje lovačkih ispita i ispita za ocenjivanje lovačkih trofeja i izdavanje uverenja o položenom ispitu.

Član 59.
Izvršenje finansijskog plana utvrđuje Skupština, odlukom o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Lovačkog saveza Srbije, po isteku godine za koju je donet, a najkasnije do 27. februara naredne godine.
Godišnji finansijski izveštaj usvaja Skupština Lovačkog saveza Srbije, na predlog Upravnog odbora, većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

VII STATUSNE PROMENE I PRESTANAK RADA LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

12. - način odlučivanja o statusnim promenama i prestanku rada
13. - postupanje sa imovinom u slučaju prestanka


Član 60.

Odluku o statusnim promenama, (pripajanje, spajanje i podela), donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora, u skladu sa zakonom, većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Član 61.
Lovački savez Srbije prestaje sa radom kada se broj članova smanji ispod tri, kao i u slučajevima predviđenim Zakonom.
U slučaju prestanka rada primalac imovine Lovačkog saveza Srbije biće pravno lice koje predstavlja asocijaciju lovačkih udruženja u Republici Srbiji.

VIII SEKRETAR I SLUŽBA LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

Sekretar

Član 62.

Sekretara bira Skupština, sa mandatom od 4 godine i mogućnošću reizbora bez ograničenja.
Sekretar ne može biti član organa Lovačkog saveza Srbije.
Sekretar je po svom položaju, pravima, obavezama i odgovornostima direktor službe, sa kojim se zaključuje ugovor na određeno vreme, sa zasnivanjem ili bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa zakonom i odlukom Upravnog odbora.
Sekretar za svoj rad i stručno i efikasno izvršavanje poslova i zadataka službe odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsedniku Lovačkog saveza Srbije.

Član 63.
Sekretar:

- obezbeđuje stručno, kvalitetno i efikasno obavljanje poslova u službi;
- kao direktor organizuje i rukovodi radom i poslovima zaposlenih;
- obezbeđuje izvršenje odluka organa Lovačkog saveza Srbije vezanih za rad službe;
- obezbeđuje izvršenje Finansijskog plana u okviru nadležnosti, prava i obaveza službe i raspolaže novčanim sredstvima Lovačkog saveza Srbije u skladu sa Finansijskom planom u okviru navedenih nadležnosti;
- obezbeđuje pripremanje nacrta i predloga dokumenata za Skupštinu, Upravni odbor i druge organe Lovačkog saveza Srbije, u okviru svojih nadležnosti:
- sarađuje sa Predsednikom Skupštine u pripremama sednica Skupštine i predsednikom Lovačkog saveza Srbije u pripremama sednica Upravnog odbora;
- obavlja i druge poslove koje mu poveri Skupština, Upravni odbor i drugi organi, u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Lovačkog saveza Srbije.

Član 64.
Na postupak izbora sekretara shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o izboru predsednika Lovačkog saveza Srbije.

Služba Lovačkog saveza Srbije

Član 65.

Za obavljanje stručnih poslova u oblasti lovstva, finansijskih, administrativno-tehničkih i njima sličnih poslova Lovački savez Srbije ima službu.
Služba obavlja poslove iz odredbe prethodnog stava za potrebe Lovačkog saveza Srbije i njegovih članova.
Poslove iz delokruga rada službe izvršavaju zaposleni u službi.
Zaposleni ostvaruju svoja prava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.
Broj radnika u službi utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u službi, koji donosi Upravni odbor, na predlog sekretara.
Sredstva za rad službe utvrđuju se Finansijskim planom Lovačkog saveza Srbije, na predlog sekretara.


Član 66.
Služba;

- priprama radne materijale potrebne za rad organa Lovačkog saveza Srbije i sprovodi odluke organa;
- obavlja stručne poslove vezane za gazdovanje lovištem, i druge stručne poslove za potrebe članova Lovačkog saveza Srbije, u skladu sa ugovorom o uređenju međusobnih prava i obaveza;
- stara se o vođenju, dostavljanju i praćenju podataka neophodnih za rad Lovačkog saveza Srbije;
- obavlja administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Lovačkog saveza Srbije i njegovih organa;
- organizuje i sprovodi polaganje lovačkih ispita i izdaje ispravu o oslobađanju od polaganja ispita;
- organizuje i sprovodi polaganje ispita za ocenjivanje lovačkih trofeja i izdaje uverenje o položenom ispitu;
- obavlja distribuciju lovnih karata preko lovačkih udruženja;
- priprema nacrte akata za Skupštinu, Upravni odbor i druge organe Lovačkog saveza Srbije;
- obavlja druge stručne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima.

Član 67.
Služba pruža potrebne informacije, stručnu pomoć i usklađuje rad službi udruženja, u poslovima vezanim za gazdovanje lovištima.
Na službu se ne mogu prenositi nadležnosti organa Lovačkog saveza Srbije i zaposleni u službi ne mogu biti birani u organe Lovačkog saveza Srbije.

IX PRIZNANJA LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE
Član 68.

Za izvanredne zasluge na unapređenju lovstva i zaštite prirode, Lovački savez Srbije ustanovljava sledeća priznanja: - Zlatni lovački orden; - Srebrni lovački orden; - Bronzani lovački orden; - Plaketa Lovačkog saveza Srbije.

Član 69.
Lovački ordeni dodeljuju se lovcima - članovima lovačkih udruženja, koji su se naročito istakli zalaganjem i rezultatima na unapređenju lovstva i zaštite prirode.
Lovačkim udruženjima, drugim organizacijama i licima dodeljuju se Plakete Lovačkog saveza Srbije.

Član 70.
O dodeli lovačkih priznanja odlučuje Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije.
Izuzetno, lovačka priznanja može da dodeli predsednik Lovačkog saveza Srbije, ako se radi o hitnosti.
Upravni odbor verifikuje odluku predsednika, iz odredbe prethodog stava, na prvoj narednoj sednici.

Član 71.
Zlatni lovački orden se dodeljuje lovcima koji su se istakli na način koji je ostavio trajnog traga na unapređenju lovstva, zaštite divljači i prirode.
Srebrni lovački orden se dodeljuje lovcima koji su se naročito istakli dugogodišnjim radom na unapređenju lovstva, zaštite divljači i prirode.
Bronzani lovački orden se dodeljuje lovcima koji su se istakli predanim radom na unapređenju lovstva, zaštite divljači i prirode.
O dodeljenim priznanjima vodi se evidencija u Stručnoj službi Lovačkog saveza Srbije.

Član 72.
Lovačka odlikovanja se nose po pravilu na levoj strani grudi (levom reveru) o praznicima, skupštinama lovačkih udruženja i ostalim lovačkim svečanostima.

Član 73.
Pravilnikom o lovačkim priznanjima, koji donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora, bliže se uređuje ova materija.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 74.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u glasilu Lovačkog saveza Srbije, a primenjivaće se od dana overe od strane nadležnog organa.
Akta Lovačkog saveza Srbije, kao i rad organa, uskladiće se sa odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 75.
Izbori za organe Lovačkog saveza Srbije, po odredbama ovog Statuta, biće sprovedeni 30 dana pre isteka mandata organima izabranim po važećem Statutu.
Do konstituisanja organa Lovačkog saveza Srbije, po odredbama ovog Statuta, dosadašnji organi Lovačkog saveza Srbije nastaviće sa radom.
Do donošenja odluke Skupštine iz člana 7. stav 2. ovog Statuta i konstituisanja Saveta Lovnih regiona poslove i zadatke iz nadležnosti Saveta Lovnih regiona obavljaće Saveti lovnih oblasti.

Član 76.
Udruženja i drugi članovi obavezni su da svoje statute i druga akta usklade sa odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od osamnaest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Dosadašnji članovi Lovačkog saveza Srbije ostaju članovi i posle stupanja na snagu ovog Statuta, a članovima koji ne postupe po odredbi prethodnog stava, prestaje članstvo u Lovačkom savezu Srbije istekom roka utvrđenog odredbom prethodnog stava.

Član 77.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju da važe Samoupravni sporazum Lovačkog saveza Srbije Broj: 212-1-30, od 14.8.1987. godine i Statut Lovačkog saveza Srbije usvojen na Skupštini Lovačkog saveza Srbije 23.10.1993. godine, (‘Lovačke novine” januar/februar 1994. godine).


PREDSEDNIK SKUPŠTINE
prof. dr Zoran Popović, s.r.

II


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o udruženjima, (Sl.gl. RS br. 51/09) i člana 15. stav 3. Statuta Lovačkog saveza Srbije, Skupština Lovačkog saveza Srbije, na sednici održanoj 27.12.2009.godine, u Beogradu, donela je

O D L U K U


Bira se predsednik Lovačkog saveza Srbije, prof. dr. Zoran Popović, JMBG 1011964710177, sa prebivalištem u Vraniću, ul. Kosmajskih partizana br. 58, za zastupnika Lovačkog saveza Srbije.


O b r a z l o ž e nj e

Odredbom 79. stav 1. Zakona o udruženjima, utvrđeno da se uz prijavu za upis usklađivanja podnose: - Rešenje o upisu u registar društvenih organizacija i udruženja građana; - odluka o izboru zastupnika i overena fotokopija lične karte zastupnika; kao i - dva primerka novog Statuta.

Na ovoj sednici Skupštine, u postupku usklađivanja Statuta Lovačkog saveza Srbije sa novim Zakonom o udruženjima, usvaja se novi Statut Lovačkog saveza Srbije.


Kako je odredbom člana 20. važećeg Statuta utvrđeno da predsednik predstavlja Savez, a da bi se obezbedili uslovi za validno podnošenje zahteva za usklađivanje Lovačkog saveza Srbije sa novim Zakonom o udruženjima, doneta je odluka kao u izreci.


PREDSEDNIK SKUPŠTINE
prof. dr Zoran Popović, s.r.


© 2004 Lovački savez Srbije