Informacija za članove Radne grupe Skupštine LSS po pitanju najcelishodnije organizacije Saveza

Za potrebe rada članova Radne grupe koja ima, između ostalog, zadatak da sačini i dostavi UO LSS Nacrt izmena i dopuna Statuta LSS, u cilju utvrđivanja najcelishodnije organizacije Saveza u aktuelnim uslovima, dajemo na uvid "Informaciju za članove radne grupe po pitanju najcelishodnije organizacije LSS".

Sledi tekst:

ČLANU RADNE GRUPE SKUPŠTINE
LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE,
gospodinu

_____________________________

 

 

PREDMET: Informacija za članove radne grupe po pitanju najcelishodnije organizacije LSS

 

Poštovani,

Odlukom Skupštine Lovačkog saveza Srbije, broj 41-4/1/10, od 27.02.2011. godine, obrazovana je Radna grupa, koja ima, između ostalog i zadatak da sačini i dostavi Upravnom odboru Lovačkog saveza Srbije Nacrt izmena i dopuna Statuta Lovačkog saveza Srbije, u cilju utvrđivanja najcelishodnije organizacije Saveza u aktuelnim uslovima.

Kao član Radne grupe, smatram da je neophodno da se u ispunjavanju tog zadatka i sačinjavanju Nacrta izmena i dopuna ili novog Statuta Lovačkog saveza Srbije, u radu Radne grupe, uz poštovanje demokratskih principa, u potpunosti uvaže važeći ustavni i zakonski osnovi, koji uređuju okvire organizacije Lovačkog saveza Srbije i poslove koje obavlja.

Ovo dalje, treba da bude osnovni element  za utvrđivanje potrebnog broja zaposlenih, kojim će se Sekretar rukovoditi prilikom predlaganja novog Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u službi, kojim će biti utvrđen potreban broj zaposlenih u Službi.

U cilju postupanja po navedenim stavovima, dostavljam svim članovima Radne grupe izvode iz propisa koji uređuju ovu materiju, kako sledi:


 
PRAVNE OSNOVE  ZA
UNUTRAŠNjU ORGANIZACIJU, POSLOVE I BROJ ZAPOSLENIH U SLUŽBI
LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

 

I
Opšte -  demokratski principi

Demokratija je forma vladavine u kojoj vladaju izabrani predstavnici. To nije vladavina svih i po želji svih, već vladavina manjine izabrane da vlada i deluje i interesu svih građana, ili bar većine. Ako vladavina nije po zakonu i pravu, onda to nije demokratija.
Zato su za svaku demokratsku vladavinu od posebne važnosti vladavina prava i konstitucionalizam. Vladavina prava je princip po kojem moć države mora biti ograničena zakonom (pravom) tako da niko ne bude iznad zakona.
Demokratija je politički sistem baziran na mogućnosti da narod (građani) može da bira svoje predstavnike. Ovo - pravo na biranje predstavnika - je osnovni i suštinski koncept demokratije, koji može da se primenjuje različitim metodama i da poprima različite oblike.
Demokratija može da se shvati i kao sistem vladavine većine.

II
Ustavne i zakonske

1. Ustav Republike Srbije, ("Sl. gl. RS", br. 83/2006)

Član 55.
Jemči se sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja i pravo da se ostane izvan svakog udruženja.

2. Zakon o udruženjima, ("Sl. gl. RS", br. 51/2009)

Član 2.
Udruženje, u smislu ovog zakona, jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Član 7.
Udruženje se može udruživati u saveze i u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu (u daljem tekstu: savezi).
Na saveze iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kada se sedište saveza nalazi na teritoriji Republike Srbije.
Deo udruženja (sekcija, grupa, klub, ogranak, podružnica i dr.) nema status pravnog lica.


Član 9.
Udruženje ostvaruje aktivnosti u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima, kao i pravilima saveza čiji je član.


3. Zakon o divljači i lovstvu, ("Sl. gl. RS", br. 18/2010)

Član 4.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
15) lovački savez - Lovački savez Srbije, Lovački savez Vojvodine i Lovački savez Kosova i Metohije osnovani radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti lovstva;

Član 8.
Lovački savez, član Međunarodnog saveta za lovstvo i zaštitu divljači (u daljem tekstu: CIC) obavlja sledeće poslove:
1. - obrazuje komisiju za polaganje ispita za ocenjivanje trofeja divljači i
2. - izdaje uverenje o položenom ispitu za ocenjivanje trofeja divljači;
3. - stara se o trofejima divljači čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka;
4. - obrazuje Nacionalnu komisiju za izložbe i trofeje koja potvrđuje trofeje divljači ocenjene najvišim ocenama,
5. - sastavlja listu trofejnih vrednosti nacionalnih prvaka i
6. - rešava o prigovoru na akt za ocenu trofeja divljači koju je dala komisija korisnika lovišta.
Lovački savez:

  1. - obrazuje komisiju za polaganje lovačkog ispita i
  2. - izdaje uverenje o položenom lovačkom ispitu,
  3. - izdaje članske karte svojim članovima i
  4. - zastupa ih u zemlji i inostranstvu,
  5. - pruža stručnu pomoć svojim članovima i
  6. - izdaje lovačke časopise i drugu lovačku literaturu.

Poslovi iz stava 1. ovog člana, (1-6) obrazovanje komisije za polaganje lovačkog ispita (7) i (8) izdavanje uverenja o položenom lovačkom ispitu vrše se kao povereni poslovi, (što znači da se ne mogu poveravati dalje, drugome !!!)
Javna preduzeća, privredna društva i lovački savez dužni su da

  1. - sarađuju u svim zajedničkim pitanjima iz oblasti lovstva i
  2. - da jedni drugima dostavljaju podatke i obaveštenja potrebna za rad.
Član 31.
Lovna područja ustanovljavaju se na celoj teritoriji Republike Srbije radi sprovođenja jedinstvene lovne politike i odgovarajućih mera zaštite, gajenja i unapređivanja gazdovanja divljači.Član 34.
Lovna područja na teritoriji Republike Srbije ustanovljava Vlada.

III
Statutarne

Statut Lovačkog saveza Srbije, „Lovac“ (posebno izdanje 28.12.2009.godine)

Član1.
Lovački savez Srbije je jedinstven savez lovaca udruženih u lovačka
udruženja u Republici Srbiji i drugih subjekata utvrđenih ovim Statutom.
Lovci, lovačka udruženja i drugi članovi sa teritorije autonomnih pokrajina svoja prava i obaveze u Lovačkom savezu Srbije ostvaruju i preko Lovačkog saveza Vojvodine i Lovačkog saveza Kosova i Metohije.
Lovački savez Srbije osnovan je kao Savez lovačkih udruženja kraljevine Srbije
1896. godine, čiji je pravni sledbenik.

Član 5.
Ciljevi radi kojih je osnovan su:
1.
- zaštita, gajenje i racionalno korišćenje divljači kao dela prirodnog bogatstva;
2. - izdavanje članske karte,  isto kao po ZoDiLizdavanje odnosno distribucija lovne karte i gazdovanje lovištima zastarelo!!;
3. - zastupanje, predstavljanje i zaštita interesa svojih članova pred državnim i drugim organima i subjektima, kao i međunarodnim organizacijama;     isto kao po ZoDiL
4. - organizovanje i sprovođenje lovačkih ispita i izdavanje uverenja o položenom lovačkom ispitu;  isto kao po ZoDiL
5. - organizovanje i sprovođenje ispita za ocenjivanje lovačkih trofeja i izdavanje uverenja o položenom ispitu za ocenjivanje lovačkih trofeja;  isto kao po ZoDiL
6. - briga o trofejima divljači čija je vrednost izražena u CIC poenima veća od trofejne vrednosti nacionalnog prvaka;  isto kao po ZoDiL
7. - obrazovanje nacionalne komisije za ocenjivanje trofeja;  isto kao po ZoDiL
8. - pružanje stručne pomoći svojim članovima;  isto kao po ZoDiL
9. - izdavanje lovačkog glasila i druge literature;  isto kao po ZoDiL
10. - obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonima koji uređuju oblast lovstva u Republici Srbiji;
11. - održivi razvoj i unapređenje lovstva;
12. - neprekidno stručno obrazovanje lovaca;
13. - zaštita prirode i unapređenje životne sredine i održavanje biološke ravnoteže u prirodi;
14. - praćenje i primena savremenih stručnih i naučnih dostignuća u lovstvu;
15. - podsticaj razvoja struke i nauke u lovstvu i razvoja lovačke etike;
16. - ostvarivanje i razvijanje saradnje sa obrazovnim i naučnim institucijama u cilju obezbeđivanja što kvalitetnijeg i efikasnijeg gazdovanja lovištima i podizanja lovno-stručnog obrazovanja svih lovaca;
17. - praćenje, koordiniranje i usmeravanje rada udruženja;
18. - rad na ostvarivanju zadataka od zajedničkog interesa sa svim zainteresovanim subjektima u oblasti ekologije, zaštite flore i faune, zaštite životne sredine i zaštite životinja  kao po ZoDiL;
19. - organizovanje stručnih skupova;
20. - popularisanje i unapređenje lovne kinologije;
21. - popularisanje i unapređenje lovnog streljaštva;
22. - informisanje članova o svim pitanjima od interesa za njihov rad.
23. - pružanje stručne pomoći i neprekidno stručno obrazovanje lovačkog podmlatka.

Član 6.
Unutrašnja organizacija Lovačkog saveza Srbije zasnovana je na Lovnim regionima.
Lovni region je oblik unutrašnjeg organizovanja, kroz koji lovačka udruženja i drugi članovi sprovode aktivnosti utvrđene ciljevima radi kojih je osnovan.

Član 7.
Radi ostvarivanja aktivnosti iz odredbe prethodnog člana i podsticanja razvoja lovstva odreduju se sledeći lovni regioni:
1. Region Vojvodine, na teritoriji AP Vojvodine, čiju funkciju obavlja Lovački savez Vojvodine u koji su povezana lovačka udruženja i drugi članovi u Vojvodini;
2. Beogradski region;
3. Zapadni region;
4. Istočni region;
5. Centralni region;
6. Južni region;
7. Region Kosova i Metohije, na teritoriji AP Kosova i Metohije čiju funkciju
obavlja Lovački savez Kosova i Metohije u koji su povezana lovačka udruženja i drugi članovi na Kosovu i Metohiji.
Skupština, na predlog Upravnog odbora, u skladu sa propisima koji uređuju pitanje regiona, određuje članove Lovačkog saveza Srbije koji su povezani u Lovne regione iz stava 1. tačka 2. 3. 4. 5. i 6. ovog člana.
Lovni regioni iz stava 1. tačka 2. 3. 4. 5. i 6. ovog člana imaju Savet, koji čini po jedan predstavnik članova iz lovnog regiona, izabran u skladu sa njihovim aktima.
Nadležnosti, poslovi i zadaci Saveta lovnog regiona utvrđuju se ovim Statutom i drugim aktima organa Lovačkog saveza Srbije.
U Lovnim regionima Vojvodina i Kosovo i Metohija, funkcije Saveta lovnog regiona obavljaju Skupštine Lovačkog saveza Vojvodine i Lovačkog saveza Kosova i Metohije.
Članovi Lovačkog saveza Srbije, povezani u Lovne regione iz stava 1. tačka 2. 3. 4. 5. i 6. ovog člana, mogu obrazovati Regionalne lovačke saveze.

Član 47.
Statut Lovačkog saveza Srbije i njegove izmene i dopune usvaja Skupština većinom ukupnog broja članova.
Predlog Statuta i izmena i dopuna Statuta može podneti Skupštini: Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/4 članova Skupštine.
Inicijativu za izmene i dopune Statuta može dati svaki član Lovačkog saveza Srbije.
Predlog Statuta i izmena i dopuna Statuta podnosilac je obavezan da dostavi članovima Skupštine 30 (trideset) dana pre održavanja sednice Skupštine na kojoj se usvajaju.
Amandmane na predlog iz odredbe prethodnog stava, članovi Skupštine mogu podneti najkasnije 8 (osam) dana pre dana održavanja Skupštine, u pisanoj formi.


Član 65.
Za obavljanje stručnih poslova u oblasti lovstva, finansijskih, administrativno-tehničkih i njima sličnih poslova Lovački savez Srbije ima službu.
Služba obavlja poslove iz odredbe prethodnog stava za potrebe Lovačkog saveza Srbije i njegovih članova.       
Poslove iz delokruga rada službe izvršavaju zaposleni u službi.
Zaposleni ostvaruju svoja prava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Pravilnikom o radu, Kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.
Broj radnika u službi utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u službi, koji donosi Upravni odbor, na predlog sekretara.
Sredstva za rad službe utvrđuju se Finansijskim planom Lovačkog saveza Srbije, na predlog sekretara.

Član 66.
Služba;
- priprema radne materijale potrebne za rad organa Lovačkog saveza Srbije i sprovodi odluke organa;
- obavlja stručne poslove vezane za gazdovanje lovištem i druge stručne poslove za potrebe članova Lovačkog saveza Srbije, u skladu sa ugovorom o uređenju međusobnih prava i obaveza;       (11)  po ZoDiL  
- stara se o vođenju, dostavljanju i praćenju podataka neophodnih za rad Lovačkog saveza Srbije;      (14)  po ZoDiL
- obavlja administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Lovačkog saveza Srbije i njegovih organa;
- organizuje i sprovodi polaganje lovačkih ispita i izdaje ispravu o oslobađanju od polaganja ispita;      (7 i 8)  po ZoDiL
- organizuje i sprovodi polaganje ispita za ocenjivanje lovačkih trofeja i izdaje uverenje o položenom ispitu;    (1 i 2)  po ZoDiL
- obavlja distribuciju lovnih karata preko lovačkih udruženja; (i sada to radi, za najveći broj LU
- priprema nacrte akata za Skupštinu, Upravni odbor i druge organe Lovačkog saveza Srbije;
- obavlja druge stručne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima.

Član 67.
Služba pruža potrebne informacije, stručnu pomoć     (11 i 12)  po ZoDiL   i usklađuje rad službi udruženja, u poslovima vezanim za gazdovanje lovištima.
Na službu se ne mogu prenositi nadležnosti organa Lovačkog saveza Srbije i zaposleni u službi ne mogu biti birani u organe Lovačkog saveza Srbije.

 

Dostavljeno:

Predsedniku Skupštine LSS; Predsedniku i Sekretaru LSS; Predsedniku NO LSS; Predsedniku i Zameniku predsednika LSV.

S poštovanjem,

                                                    Vladislav Mladenović dipl.pravnik

 

                                                       

 

 

 

 

14. novembar 2011.


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477


 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

SAOPŠTENJA