Polaganje lovačkog ispita
10.09.2012.


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

NASTAVAK ORGANIZACIJE POLAGANJA LOVAČKIH ISPITA

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa odredbom člana 64. stav 6. Zakona o divljači i lovstvu /„Službeni glasnik RS“ broj 18/10/, dalo je  saglasnosti na predlog visine naknade za izdavanje Uverenja o položenom lovačkom ispitu u bruto iznosu od 500 RSD.
Lovački savez Srbije, doneo je Odluku o visini naknade za rad članova Komisije za polaganje lovačkog ispita u bruto iznosu od 1.150 RSD.
Ukupna visina naknade polaganja lovačkog ispita iznosi bruto 1.650 RSD bez putnih troškova članova komisije koji se naknadno se obračunavaju, po završetku polaganja lovačkog ispita, a pre izdavanja uverenja i iste snosi lovačko udruženje u kome seorganizuje polaganje lovačkog ispita.


Naknada se odnosi na lovce-pripravnike iz prethodne godine, kojima se pripravnički staž računa kao dokaz da su prošli obuku za polaganje lovačkog ispita i lovce-pripravnike, koji su u prethodnoj godini pali na lovačkom ispitu ili se iz opravdanih razloga nisu pojavili na polaganju ispita.


Naknada ne obuhvata organizacione troškove polaganja lovačkog ispita i troškove obuke za polaganje lovačkog ispita /angažovanje predavača sa odgovarajućom licencom za obavljenje određenih poslova u lovstvu, obezbeđivanje odgovarajućeg prostora i opreme za izvođenje obuke i proveru obučenosti kandidata/, u skladu sa važećim Pravilnikom o lovačkom ispitu i ista će biti naknadno određena.
Kandidat je obavezan da dostavi dokaz o ispunjavanju uslova za polaganje lovačkog ispita /dokaz da je prošao obuku-pripravnički staž i dokaz da je obučen za rukovanje lovačkim oružjem/.
U skladu sa navedenim, neophodno je da lovačka udruženja dostave Lovačkom savezu Srbije spiskove lovaca-pripravnika, koji su uspešno završili pripravnički staž. Lovački savez Srbije formira tročlanu komisiju /predsednik i dva člana/ od lica koja poseduju odgovarajuću licencu, koju je izdala Lovačka komora Srbije.
U cilju efikasnijeg organizovanja polaganja, molimo Vas da spiskove pripravnika, dostavljate elektronskom poštom, na e-mail: tale@lss.rs.

* * * * *
Lovačko udruženje „_______________“

r.br.

prezime i ime kandidata

lični broj

pripravnički staž /početak stažiranja/

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

...

 

 

 

odgovorno lice _____________
* * * * *
Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete se obratiti predsedniku Komisije za polaganje lovačkog ispita LSS-a, g-dinu Svetislavu Tatoviću, na telefone: 011/ 3442-159 i 062/ 8081-262.


 

S lovačkim pozdravom "Dobar pogled"


 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Važno obaveštenje