Način utvrđivanja visine članarine i ostalih obaveza lovaca

 Visinu članarine i ostalih obaveza lovaca neophodno je utvrditi u skladu sa finansijskim obavezama lovačkog udruženja, koje su zasnovane na gazdovanju lovištem i ostalim rashodima.
Finansijske obaveze po osnovu gazdovanja lovištem obuhvataju:
- naknadu državi za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta;
- obezbeđenje obavljanja stručnih poslova gazdovanja lovištem i - lovočuvarskih poslova;
-
obaveze po osnovu izrade planskih dokumenata i - po osnovu ulaganja u lovište u skladu sa propisima i planskim dokumentom, (unošenje divljači, lovnotehnički, lovno-uzgojni objekti, hrana, so i drugi troškovi posebnih ulaganja i investicija, amortizacije i održavanja objekata i sl.); - lovna karta za članove, (ukoliko se nabavlja preko lovačkog udruženja).
Ostali rashodi obuhvataju: - materijalne troškove za rad lovačkog udruženja, (poslovni prostor, komunalne usluge i PTT, kancelarijski materijal, administrativni radnik, ako je zaposlen i dr.), - članarina lovačkom savezu i sl.
Osim prihoda po osnovu članarine, lovačko udruženje može ostvariti i prihode po osnovu prodaje ulovljene divljači i njenih delova (trofeji i dr.), koji se takođe koriste za pokriće ukupnih finansijskih obaveza udruženja.
Lovačko udruženje može članove lovačkog udruženja, sa članskom kartom lovačkog saveza, osloboditi plaćanja za ulovljenu divljač i njene delove, a po osnovu   redovnog izvršavanja obaveza utvrđenih godišnjim planom gazdovanja lovištem iz mera i aktivnosti u lovištu na unapređivanju populacija lovostajem zaštićenih vrsta divljači, zaštiti, očuvanju i unapređivanju staništa divljači i uređivanju i održavanju lovišta,(izgradnja i održavanje lovnotehničkih ilovno-uzgojnihobjekata, obezbeđivanje i iznošenje hrane i solii sl.). Izvršavanjem ovih obaveza od strane članova, smanjuju se finansijske obaveze udruženja po ovom osnovu.
Ukoliko članovi plaćaju ulovljenu divljač i njene delove, uplate po ovom osnovu mogu vršiti akontativno, istovremeno sa uplatom članarine.
Ove uplate, bez obzira da li su akontativne ili ne, u knjigovodstvu se evidentiraju posebno od uplate članarine, u skladu sa propisima o PDV, (lovačka udruženja koja su u sistemu PDV-a na te uplate, a ne i na članarinu, obračunavaju i plaćaju PDV).


 

Objavljen Pravilnik o  lovočuvarskoj službi

Obaveštavamo vas da je, u Sl.gl. RS br. 84/11, objavljen Pravilnik o lovočuvarskoj službi, kojim je bliže propisan način organizovanja lovočuvarske službe, uniforma i legitimacija lovočuvara, službeno oružje, zapisnik o nezakonitoj radnji i potvrda o privremenom oduzimanju stvari.
Pravilnikom je, između ostalog propisano da maksimalna ukupna površina lovišta po lovočuvaru ne može biti veća od 20.000 ha.
Ovaj pravilnik primenjuje se od 1. aprila 2012. godine.
 

Pravilnik možete dobiti klikom na sledeći link: Pravilnik o lovočuvarskoj službi

 

 

Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije

  Obaveštavamo vas da je, u Sl.gl. RS br. 91/11, objavljena Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije, (u prilogu štampanog izdanja biltena).
Ovom uredbom zamenjena je Uredba iz januara meseca 2011. godine, (kojom su bila ustanovljena 43 lovna područja), tako da u sada ustanovljena 32 lovna područja na celoj teritoriji Republike Srbije i utvrđene njihove granice.

 

 

Objavljen Pravilnik o merama za sprečavanje štete od divljači i štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete

Obaveštavamo vas da je, u Sl.gl. RS br. 2/12, objavljen Pravilnik o merama za sprečavanje štete od divljači i štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete, kojim su propisane mere za sprečavanje i način utvrđivanja štete od i na divljači.
Pravilnik, u odnosu na ranije propise, kao jednu od mera za sprečavanje štete od i na divljači, predviđa i da korisnik lovišta podnosi zahtev upravljaču puta za postavljanje saobraćajnih znakova ograničenja brzine kretanja i „divljač na putu“, na svim saobraćajnicama na kojima postoji mogućnost nastanka štete.
Upravljač državnih puteva I i II reda, (putevi koji saobraćajno povezuju teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo su mreže evropskih puteva, teritoriju države sa teritorijom susednih država, celokupnu teritoriju države, kao i privredno značajna naselja na teritoriji države i koji saobraćajno povezuju područje dva ili više okruga ili područje okruga), je Javno preduzeće „Putevi srbije“, Bulevar Kralja Aleksandra 282, Beograd.

Za ostale puteva upravljači su javna preduzeća na opštinskom nivou.  
Podsećamo na odredbu člana 89. Zakona o divljači i lovstvu, kojom je utvrđen  rok od 10 dana od dana nastanka štete, u kome lice kome je divljač prouzrokovala štetu, može korisniku lovišta da podnese zahtev za naknadu štete. Ako se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva ne postigne sporazum, odnosno poravnanje po podnetom zahtevu, to lice može podneti tužbu kod nadležnog suda. 

Pravilnik možete dobiti klikom na sledeći link: Pravilnik o merama za sprečavanje štete na divljači, štete na divljči i postupku i načinu utvrđivanja štete

 

Sa lovačkim pozdravom,

Dobar pogled

 

 

                            

 

 

 

 

                                                                                                    

Bilten broj 1/2012


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477


 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

BILTEN, JANUAR 2012