Obaveštenje korisnicima lovišta

Uprava za šume objavila je, dana 19. marta 2012. godine, na veb sajtu Ministarstva akt, naslovljen kao Obaveštenje korisnicima lovišta, broj: službeno, od 15.3.2012. godine, sa prilogom.
Ovim Biltenom posebno ukazujemo na delove obaveštenja, koje smatramo važnim (integralnu verziju obaveštenja možete preuzeti na linku dole):

Pod tačkom 1.:

 1. Detaljno je utvrđeno šta korisnik lovišta mora da preduzme pre izrade godišnjeg plana gazdovanja lovištem, u pogledu utvrđivanja brojnog stanja divljači;
 2. Istaknuta je obaveza da se, na osnovu parametara koji su u Obaveštenju navedeni, prikaže planirani odstrel divljači u lovištu, na osnovu koga će se utvrditi obaveza korisnika lovišta za plaćanje naknade i to u visini koju utvrđuje ministar, na predlog Lovačke komore, kao i da se za prikazivanje nerealnih brojnih stanja divljači odgovara u skladu sa zakonskim propisima;
 3. Podsećaju se korisnici lovišta da su u obavezi da o datumu i vremenu organizovanja prolećnog brojanja divljači blagovremeno obaveste nadležnog lovnog inspektora;
 4. Zahteva se od neposrednih korisnika lovišta da Ministarstvu dostave Izveštaj o utvrđenim i procenjenim brojnim stanjima divljači u lovištu i planiranom odstrelu lovostajem zaštićenih vrsta divljači za lovnu 2012/2013. godinu, na obrascu koji je dat u prilogu Obaveštenja,
 5. Zahteva se od neposrednih korisnika lovišta da Ministarstvu, uz navedeni Izveštaj, dostave i kopiju Zapisnika o inspekcijskom nadzoru, kojim je nadležni lovni inspektor odobrio godišnji plan zazdovanja lovištem za lovnu 2012/2013. godinu.

Pod tačkom 2.:

 1. Obaveštenje da je Ministarstvo, kao izdavač lovnih karata, pokrenulo proceduru za štampanje lovnih karata za lovnu 2012/2013. godinu i da će, do dana završetka štampanja, odrediti privredna društva kojima se poveravaju poslovi distribucije lovnih karata;
 2. Napomena da prijem zahteva za dobijanje lovne karte, od strane svakog lovca koji ispunjava zakonske uslove i procedura njenog izdavanja, predstavljaju obavezu svih korisnika lovišta.

 Pod tačkom 3.:

 1. Obaveštenje da je Ministarstvo preduzelo potrebne radnje za pokretanje procedure za izradu markica za obeležavanje odstreljene divljači i za izradu službenih oznaka za lovočuvare, kao i da će korisnici lovišta dobiti obaveštenje o datumu preuzimanja markica, u skladu sa planom odstrela krupne divljači za lovnu 2012/2013. godinu i oznaka za lovočuvare, na osnovu broja zaposlenih lovočuvara koji ispunjavaju zakonske uslove.

 Pod tačkom 4.:

 1. Obaveštenje da je Ministarstvo pokrenulo proceduru ustanovljavanja lovišta, posle koje sledi procedura davanja prava na gazdovanje lovištem, neposrednim zaključivanjem ugovora između Ministarstva i jednog korisnika lovišta, u skladu sa Zakonom.

Pod tačkom 5.:

 1. Obaveštenje da će, u slučaju da dođe do raskida ugovora o davanju prava na gazdovanje lovištem sa korisnikom lovišta, do okončanja ponovljenog postupka dodele prava na gazdovanje lovištem novom korisniku, poslove čuvanja, zaštite i gajenja divljači obavljati javna preduzeća registrovana za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa zakonom;
 2. Napomena da je, u navedenom slučaju, neophodna kooperativnost i odgovorno angažovanje prethodnog neposrednog korisnika lovišta, u pružanju aktivne pomoći javnim preduzećima.

Navedenim aktom utvrđeno je, takođe, da su korisnici većeg broja lovišta dužni da isti proslede do neposrednih korisnika lovišta.
Postupajući u skladu sa tom obavezom, u prilogu štampanog izdanja Biltena svim LU je dostavljeno navedeno Obaveštenje korisnicima lovišta, sa svim prilozima, a možete ga preuzeti i u elektronskoj formi (vidi link dole).

Obaveštenje, takođe sadrži e-mail adrese i brojeve mobilnih telefona kontakt osoba u resornom Ministarstvu.

Obaveštenje možete preuzeti klikom na sledeći link: Obaveštenje korisnicima lovišta od 15. marta 2012. godine

 

Pregled taksi i troškova postupka prema Upravi za šume, koji važe od 01. marta 2012. godine

          

Pregled iznosa administrativnih taksi i troškova postupka pred Upravom za šume, koje se primenjuju od 01.03.2012. godine, kao i brojeva računa na koje se vrši uplata, možete preuzeti klikom na sledeći link: Pregled iznosa administrativnih taksi i troškova postupka kod Uprave za šume

 

 

Sa lovačkim pozdravom,

Dobar pogled

                         

 

 

 

 

                                                                                                    

Bilten broj 4/2012


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477


 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

BILTEN, MART 2012