Odluka o utvrđivanju visine naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači i visine naknade za lovnu kartu

Uprava za šume objavila je, 09.04.2012. godine, na sajtu Ministarstva Odluku o utvrđivanju visine naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači i visine naknade za lovnu kartu koji vam dostavljamo u prilogu štampanog izdanja, a elektronsku verziju možete preuzeti klikom na sledeći link: Odluka o utvrđivanju visine naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači i visine naknade za lovnu kartu

 

 

Obaveštenje o postupku dobijanja lovne karte

 Uprava za šume objavila je na sajtu Ministarstva akt naslovljen kao Obaveštenje o postupku dobijanja lovne karte, bez broja, koje vam, u prilogu, dostavljamo kompletno, sa svim prilozima.
Ovim Biltenom ukazujemo na delove Obaveštenja, koje smatramo važnim, a integralnu verziju obaveštenja možete preuzeti na linku dole.
Pod tačkom 1.:

Visina naknade za lovnu kartu iznosi 1.000,oo dinara.

Pod tačkom 2.:

Ministarstvo je pokrenulo proceduru štampanja lovnih karata za 2012/2013. godinu.

Pod tačkom 3.:

Distribuciju lovnih karata vršiće Ministarstvo, preko Uprave za šume i pokrajinskog organa nadležnog za poslove lovstva.

Pod tačkom 4.:

  1. Podnosilac zahteva za dobijanje lovne karte podnosi zahtev za dobijanje lovne karte jednom od korisnika lovišta, u skladu sa Zakonom, uz koji prilaže dokaz o izvršenoj uplati naknade za lovnu kartu.
  2. Korisnik lovišta mora da prihvati zahteve za dobijanje lovnih karata od svakog zainteresovanog lica koje priloži dokaz o izvršenoj uplati i dokaz da ispunjava uslove iz člana 60. stav 2. Zakona o divljači i lovstvu.

Pod tačkom 5.:

Dokumentacija koju korisnik lovišta dostavlja ministarstvu, obrazac zahteva u elektronskoj formi možete preuzeti klikom na sledeći link: Obrazac zahteva za lovne karte

Pod tačkom 6.:

Lokacije gde se mogu preuzeti lovne karte, sa adresama i podacima kontakt osoba.

Pod tačkom 7.:

Podaci o računu na koji se vrši uplata i podacima koji se unose prilikom uplate.

Pod tačkom 8.:

Uputstvo za individualnu uplatu naknade, sa podacima o šiframa opština.

Pod tačkom 9.:

Uputstvo za zbirnu uplatu naknade.

Pod tačkom 10.:

Postupanje korisnika lovišta sa preuzetim lovnim kartama.

Pod tačkom 11.:

Uputstvo za postupanje turističkih agencija u vezi obaveze obezbeđenja lovne karte.

Obaveštenje o postupku dobijanja lovne karte možete preuzeti klikom na sledeći link: Obaveštenje o postupku dobijanja lovne karte za lovnu 2012/2013 godinu

 

Pravilnik o načinu organizovanja stručne službe za gazdovanje lovištem

Uprava za šume objavila je, 09.04.2012. godine, na sajtu Ministarstva Pravilnik o načinu organizovanja stručne službe za gazdovanje lovištem, sa napomenom da je objavljen u Sl.gl. RS br. 26/12, od 05.04.2012. godine, koji vam, u prilogu, dostavljamo.
Pravilnikom je, između ostalog, utvrđeno da maksimalna površina lovišta, po jednom stručnom licu, ne može biti veća od 60.000 ha i da Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Pravilnik o načinu organizovanja stručne službe za gazdovanje lovištem možete preuzeti klikom na sledeći link: Pravilnik o načinu organizovanja stručne službe za gazdovanje lovištem

 

Pravilnik o lovačkom ispitu

Uprava za šume objavila je, 09.04.2012. godine, na sajtu Ministarstva Pravilnik o lovačkom ispitu, sa napomenom da je objavljen u Sl.gl. RS br. 26/12, od 05.04.2012. godine, koji vam, u prilogu, dostavljamo.
Pravilnikom je, između ostalog, utvrđeno da se lovački ispit polaže prema Programu, koji je njegov sastavni deo, pred komisijom koju obrazuje lovački savez u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo i da stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.
Zakonom o divljači i lovstvu, odredbom člana  4. stav 1. tačka 15) utvrđeno je, citiramo:
"Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
15) lovački savez -Lovački savez Srbije, Lovački savez Vojvodine i Lovački savez Kosova i Metohije osnovani radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti lovstva;“

Postupajući u skladu sa navedenim, Lovački savez Srbije će, u najkraćem mogućem roku, preduzeti sve radnje potrebne za primenu Pravilnika.

Pravilnik o lovačkom ispitu možete preuzeti klikom na sledeći link: Pravilnik o lovačkom ispitu

 

Ogledni primerak Pravilnika o gazdovanju lovištem

Objavljivanjem Pravilnika o načinu organizovanja stručne službe za gazdovanje lovištem, stekli su se svi uslovi da lovačka udruženja, kao neposredni korisnici lovišta utvrđeni Obaveštenjem korisnicima lovišta, koje je Uprava za šume donela pod brojem: Službeno, od 15.03.2012. godine, donesu akt utvrđen odredbom člana 65. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu. Obaveštenje je dostavljeno uz Bilten 4/12, a možete preuzeti klikom na sledeći link Obaveštenje korisnicima lovišta


U prilogu štampanog izdanja vam dostavljamo ogledni primerak tog akta, naslovljen kao Pravilnik o gazdovanju lovištem, koji možete preuzeti u elektronskoj verziji na ćiriličnom i latiničnom pismu, klikom na linkove koji slede:

Ogledni primerak Pravilnika o gazdovanju lovištem možete preuzeti klikom na sledeći link Ogledni primerak Pravilnika o gazdovanju lovištem, ćirilično pismo.

Ogledni primerak Pravilnika o gazdovanju lovištem možete preuzeti klikom na sledeći link Ogledni primerak Pravilnika o gazdovanju lovištem, latinično pismo.


Svako lovačko udruženje je obavezno da donese ovaj akt, prilagođen svojim uslovima i lovištu kojim neposredno gazduje i dostavi ga nadležnom ministarstvu na davanje saglasnosti, u skladu sa odredbom stava 2. člana 65. Zakona o divljači i lovstvu.
Obrazac zahteva za davanje saglasnosti se nalazi na poslednjoj strani Oglednog primerka Pravilnika o gazdovanju lovištem, a takođe je dostavljen u prilogu štampanom izdanju.

Napominjemo da se na zahtev za davanje saglasnosti plaća taksa u korist Uprave za šume, u iznosu od 3000,00 dinara, u svemu kao što je navedeno pod rednim brojem 22. Pregleda taksi i troškova postupka (dostavljeno u Biltenu br. 4), koji možete preuzeti i klikom na sledeći link: Pregled taksi i troškova postupka od 01.03. 2012. godine

 

 

Sa lovačkim pozdravom,

Dobar pogled

                         

 

          

Bilten broj 6/2012


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477


 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

BILTEN, APRIL 2012