obaveštenje
5. april 2018. godine

 

OBAVEŠTENJE

O  PREUZIMANJU LOVNIH  KARATA

U LOVAČKOM SAVEZU SRBIJE

 


Obaveštavamo lovačka udruženja, da  na vaš zahtev za isporuku lovnih karata odgovaramo,  po prijemu kompletne dokumentacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo.

Isporuka lovnih karata do ovlašćenog lica lovačkog udruženja, najbrže se obavlja korišćenjem usluga brze pošte, za koju oni vrše naplatu u zavisnosti od težine pošiljke i prema  cenovniku.

Lovačka udruženja su dužna da podnesu sledeću dokumentaciju:

1. Odštampan, popunjen, overen i potpisan Obrazac zahteva za preuzimanje lovnih karata.

2. Elektronsku formu popunjenog Obrasca zahteva za preuzimanje lovnih karata (excel dokument).

3. Originalni potpisani i overeni akt korisnika lovišta, sa delovodnim brojem, da svi podnosioci zahteva za lovnu kartu ispunjavaju uslove iz člana 60. i 61. Zakona o divljači i lovstvu.

4. Originalni potpisani i overeni akt korisnika lovišta, sa delovodnim brojem, kojim potvrđuje da je određeno lice (ime i prezime, JMBG, broj lične karte) ovlašćeno za preuzimanje lovne karte od LSS.

5. Dokaz o izvršenoj uplati naknade za lovnu kartu na račun propisan za uplatu javnih prihoda: 840-741525843-35; primalac: Budžetski fond za razvoj lovstva Republike Srbije. Naknada za lovnu kartu  u lovnoj 2018/2019. godini i iznosi 1.000,00 dinara.

 

LSS press


 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Obaveštenje


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 653