BEOGRAD
27. mart 2010. godine


IZABRAN PREDSEDNIK I SEKRETAR LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

 

Zoran PopovićPredsednik
Prof. dr Zoran Popović

detalj sa skupštine lss

članovi skupštine lss

dobrodošlica dekana fvm

članovi skupštine lss

ferenc irmenji

dragoljub mandić

članovi skupštine lss

dragan tomić

glasanje

javno glasanje

tajno glasanje

Zoran Popović

iyborna komisija radi

detalj sa glasanja

 

 


Izabran
Upravni odbor LSS:


1. Grdinić Slobodan, Novi Sad
2. Jovanović Zoran, Plandište
3. Kovačević Milan, Sremska Mitrovica
4. Nikolić Milomir, Novi Bečej
5. Šoškić Miodrag, Vrbas
6. Popović Zoran, Beograd
7. Božić Milan, Bajina Bašta
8. Mitrić Zoran, Loznica
9. Pantelić Miloš, Valjevo
10.
Videnović Vladimir, Zaječar
11. Đukić Miomir, Smederevo
12. Marković Slađan, Veliko Gradište
13. Đoković Uroš, Kraljevo
14. Marinković Zoran, Trstenik
15. Rudinac Milenko, Guča
16. Tanasković Slaviša, Jagodina
17. Aleksić Zoran, Pirot
18. Janjić Goran, Lebane
19. Milanov Saša, Bosilegrad
20. Ilija Elezović, Kosovska Mitrovica
i
21. Milutin Đorđević, JP Srbijašume.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Održana konstitutivna sednica Skupštine

Skupština trajala 7 sati
Skupština je počela sa radom u 11.30 časova. Lovci su završili rad u amfiteatru Fakulteta veterinarske medicine oko 18.50 časova.

Rad Skupštine

Skupština je radila po predloženom dnevnom redu: 1. Donošenje poslovnika o radu Skupštine, 2. Izbor radnih tela: Verifikacione komisije od 5 članova; Izborne komisije od 5 članova; Zapisničara i dva overača zapisnika. 3. Izbor predsedniak Skupštine, 4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 27.2.2010. godine u Beogradu, 5. Donošenje Odluke o izmenama Odluka Skupštine broj: 126-5/10 I broj 126-6/10, od 27.2.2010. godine, 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu predsednika  Lovačkog saveza Srbije, 7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora LSS, 8.  Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora LSS, 9. Izbor predsednika i sekretara LSS sa izlaganjem programa kandidata, 10. Izveštaj Izborne komisije o rezultatima izbora tajnim glasanjem i proglašenje izbora predsednika i sekretara LSS, 11. Izbor zamenika predsednikaLSS, 12. Izbora članova Upravnog odbora LSS, 13. Izveštaj Izborne komisije o rezultatima izbora tajnim glasanjem i proglašenje izbora članova UO LSS, 14. Izbor članova Nadzornog odbora LSS, 15. Izbor članova Suda časti LSS, 16. Pitanja i predlozi.

Predsedavao najstariji
Skupštinom je, do izbora predsednika Skupštine, predsedavao najstariji član, Petar Šušnjar, kome su pomagala dva najmlađa člana Skupštine LSS.

•Verifikaciona komisija
U sastav verifikacione komisije su imenovani:1. Aleksandar Mijailović, predsednik; 2. Dejan Radojević; 3. Milinko Mijailović; 4. Milenko Zeremski i 5. Nebojša Dojčinović, članovi.

•Beleške
Predsedavajući je predložio za zapisničara Rodoljuba Hadži- Cenića i za overače zapisnika Nebojšu Kesića i Dragana Sinđelića, što je Skupština većinom glasova prisutnih prihvatila. O radu Skupštine biće sačinjene i stenografske beleške.


•Kvorum
Verifikaciona komisija je konstatovala da konstitutivnoj sednici Skupštine LSS u Beogradu, od ukupno 254 člana, prisustvuje 203 člana, da Skupština ima kvorum za rad i da su ispunjeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje Skupštine.

•Izborna komisija
Izborna komisija je radila u sastavu: 1. Tamaš Lastovič iz Bečeja,  predsednik; 2. Mihajlo Jevgenijević iz Arilja; 3.  Milan Stefanović iz Smedereva; 4.  Zoran Matović iz Prokuplja i 5. Milovan Belić iz Mrčajevaca, članovi.


•Izbor predsednika
Skupštine
Izborna komisija je na osnovu podnetih predloga za izbor organa, u skladu sa Statutom i Poslovnikom, utvrdila i podnela Skupštini listu kandidata za izbor predsednika Skupštine LSS, sa dva kandidata: 1. Tomislav Radosavljević i 2. Marko Tica. Pristupilo se glasanju za predsednika Skupštine LSS.

Izborna komisija je izvršila brojanje glasova na javnom glasanju za izbor predsednika Skupštine LSS i konstatovala sledeće rezultate: 1. Tomislav Radosavljević dobio je 83 glasa; 2. Marko Tica dobio je 93 glasa. Nakon toga, izborna komisija je konstatovala da nije izabran nijedan kandidat, jer nijedan od kandidata nije dobio više od polovine glasova prisutnih članova Skupštine, tako da će se obaviti drugi krug glasanja. Međutim, pre početka drugog kruga glasanja, gospodin Tomislav Radosavljević je objavio za skupštinskom govornicom da povlači svoju kandidaturu. Pristupilo se glasanju za jedinog preostalog kandidata, Marka Ticu, koji je u drugom krugu dobio 125 glasova. Predsedavajući Skupštinom je proglasio da je za predsednika Skupštine LSS izabran Marko Tica, koji je u daljem toku rada konstitutivne Skupštine preuzeo predsedavanje Skupštinom.  
•Usvojeni izveštaji o radu
Skupština je, većinom glasova prisutnih članova Skupštine, usvojila zapisnik sa prethodne Skupštine i  Izveštaje o radu predsednika LSS, Upravnog odbora LSS i Nadzornog odbora LSS.

•Izbor predsednika i sekretara LSS
Izborna komisija je na osnovu podnetih predloga, utvrdila i podnela Skupštini listu kandidata za izbor predsednika  LSS, koja je nakon odustajanja Dragoljuba Mandića i Tomislava Radosavljevića, brojala dva kandidata: 1. Zoran Popović i 2. Dragan Tomić.  Izborna komisija je na osnovu podnetih predloga, utvrdila i podnela Skupštini listu kandidata za izbor sekretara LSS, sa tri kandidata: 1. Petar Tomić; 2. Aleksandar Ćeranić i 3. Ferenc Irmenji.  Svi kandidati su izložili kratku biografiju i svoj program rada, nakon čega se pristupilo izboru predsednika i sekretara LSS tajnim glasanjem.  

Posle sprovedenog glasanja, Izborna komisija je u prisustvu svih članova izvršila otvaranje glasačkih kutija, odvajanje važećih od nevažećih glasačkih listića i utvrdila da su brojanjem glasova na tajnom glasanju za izbor predsednika LSS dobijeni sledeći rezultati: 1. Zoran Popović  dobio je 133 glasa; 2. Dragan Tomić dobio je 63 glasa. Izborna komisija je konstatovala da je za predsednika LSS  izabran Zoran Popović, koji je dobio najviše glasova, i pri tome je dobio više od polovine  glasova  prisutnih članova Skupštine.
 

Posle sprovedenog glasanja, Izborna komisija je u prisustvu svih članova izvršila otvaranje glasačkih kutija, odvajanje važećih od nevažećih glasačkih listića i utvrdila da su brojanjem glasova na tajnom glasanju za izbor sekretara LSS dobijeni sledeći rezultati: 1. Petar Tomić  dobio je 37 glasova; 2. Aleksandar Ćeranić dobio je 99 glasova i 3. Ferenc Irmenji dobio je 59 glasova.

Izborna komisija je konstatovala da je za sekretara LSS  izabran Aleksandar Ćeranić, koji je dobio najviše glasova, i pri tome je dobio više od polovine  glasova  prisutnih članova Skupštine.

Predsedavajući Skupštinom je proglasio da je za predsednika Lovačkog saveza Srbije izabran prof. dr Zoran Popović, a za sekretara Lovačkog saveza Srbije, dipl. ing. Aleksandar Ćeranić.  

•Izbor zamenika predsednika LSS
U skladu sa Statutom LSS i ovlašćenjima predsednika LSS, Zoran Popović je predložio Skupštini LSS da za zamenika predsednika LSS izabere Tomislava Radosavljevića. Nakon toga se za skupštinskom govornicom gospodin Tomislav Radosavljević zahvalio na predlogu i obavestio prisutne da ne može da ga prihvati.

Predsednik LSS je predložio Skupštini LSS da za zamenika predsednika LSS izabere Vladimira Videnovića. Posle sprovedenog javnog glasanja, konstatovano je da je Vladimir videnović izabran za zamenika predsednika LSS, većinom glasova prisutnih članova Skupštine (143 glasa).


•Izbor organa Skupštine
Predlog člana Skupštine , Dragana Guberinića iz Kragujevca, da se izbor članova UO LSS, Nadzornog odbora i Sud
a časti obavi javnim glasanjem, je nakon kraće diskusije stavljen na glasanje.

Većinom glasova prisutnih članova Skupštine odlučeno je da se sprovede javno  glasanje za izbor članova UO, NO i SČ LSS.

Skupština LSS je  izabrala predstavnike svakog lovnog regiona i JP “Srbijašume” u UO LSS. Birao  se sledeći broj članova: Region Vojvodina: 5, Beogradski region: 1, Zapadni region: 3 Istočni region: 3, Centralni region: 4, Južni region: 3, Region Kosovo i Metohija: 1 i JP “Srbijašume”: 1 član.  

Nakon sprovedenog glasanja
Izborna komisija je konstatovala da je za listu u celini za izbor članova za UO LSS glasalo 197 članova Skupštine LSS.
Nakon sprovedenog glasanja Izborna komisija je konstatovala da je za listu u celini za izbor članova za NO LSS glasala većina prisutnih članova Skupštine LSS.
Nakon sprovedenog glasanja Izborna komisija je konstatovala da je za listu u celini za izbor članova za Sud časti LSS glasalo 197 članova Skupštine LSS.

 

 

 

 

LSS PRess

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

 

Aleksandar ĆeranićSekretar
Aleksandar Ćeranić, dipl. ing. šumarstva

rukovodstvo lss
Vladimir Videnović -zamenik predsednika LSS, Zoran Popović -predsednik LSS, Marko Tica -predsednik Skupštine LSS i Aleksandar Ćeranić -sekretar LSS (s leva na desno)

detalj sa skupštine lss

članovi skupštine lss

detalj sa skupštine

članovi skupštine lss

miloš beuković

članovi skupštine lss

petar tomić

vladimir videnović

glasanje članova skupštine lss

jedina žena član skupštine lss

članovi skupštine lss

Vladimir Videnović

izborna komisija radi

 

 

 

Izabran
Nadzorni odbor LSS:


1. Dejan Milkov, Region Vojvodina
2. Aleksandar Sinđelić, Beogradski region
3. Radislav Isailović, Zapadni region
4. Pero Škobić, Istočni region
5. Dragan Guberinić, Centralni region
6. Bratislav Ćirković, Južni region i
7. Dejan Kostić,
Region Kosovo i Metohija.


Izabran
Sud časti LSS:


1. Miodrag Delić, Region Vojvodina
2. Dragoslav Lacković, Beogradski region
3. Dragan Vasiljević, Zapadni region
4. Bogdan Dodik, Istočnio region
5. Bogovid Bežanović, Centralni region
6. Aguš Beriša, Južni region i
7. Goran Barać, Region Kosovo i Metohija.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Stojan Vijatov i Jaroslav Pap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad Skupštine Lovačkog saveza Srbije