BEOGRAD
14. decembar 2013. godine


DRAGAN ŠORMAZ NOVI PREDSEDNIK LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

predsednik LSS Dragan Šormaz

Predsednik Lovačkog saveza Srbije
narodni poslanik Dragan Šormaz


Izabran
Upravni odbor LSS:


1. Predsednik LS KiM po funkciji
2. Stevan Marjanov, Kanjiža
3. Dragan Maksimović, Pančevo
4. Sanja Momčilović Bognič, Bečej
5. Dragan Sinđelić, Lazarevac
6. Miloš Pantelić, Valjevo
7. Mićo Zorić, Nova Varoš
8. Boban Lazić, Požarevac
9. Slavo Milutinović, Čačak
10.
Vladimir Videnović, Zaječar
11. Zoran Aleksić, Pirot
12. Goran Janjić, Lebane i
13. Mufid Mecinović, Tutin.

predsednik LSS Dragan Šormaz

Marko Tica

Na početku konstitutivne sednice Skupštine LSS, predsednik Skupštine je pozdravio prisutne goste, a posebno gdina Pericu Grbića direktora Uprave za šume, prof. dr Milutina Đorđevića predsednika Lovačke komore Srbije,  prof. dr Vlado Teodorovića dekana Fakulteta veterinarske medicine, prof. dr Milana Medarevića dekana Šumarskog fakulteta, narodnog poslanika Dragana Šormaza, gdina Irmenji Ferenca predsednika skupštine Lovačkog saveza Vojvodine, predstavnika Kinološkog saveza Srbije Dušana Šormaza, gdina Milutina Miloševića i prof. dr Miodraga Zečevića kao bivše rukovodioce LSS i LSJ i druge.

Zlatko Rašić

Milomir Jovanović


Održana konstitutivna sednica Skupštine

Rad Skupštine
Sednica je počela sa radom u 11.30, a završila je sa radom u 14.50 časova, nakon čega je priređen zajednički ručak.

Verifikaciona Komisija je saopštila da Skupštinu Lovačkog saveza Srbije čine 142 organizacije sa ukupno 169 članova, a da je na sednici prisutno ukupno 113 članova Skupštine.

Predsedavao najstariji
Skupštinom je, do izbora predsednika Skupštine, predsedavao najstariji član, gdin Petar Šušnjar, kome su pomagala dva najmlađa člana Skupštine, Nebojša Aleksić i Ilija Janković. Predsedavajući je konstatovao da  je doneta Odluka, da današnju Skupštinu čini 169 članova, kao i da je na današnjoj sednici Skupštine prisutno 113 članova Skupštine, što znači da Skupština ima kvorum za rad.

Glasanje o dnevnom redu
Dragan Šormaz:Nisam delegat danas, ali predlažem da se tačka pet “Razmatranje predloga UO LSS o prijemu i prestanku članstva u LSS” skine sa dnevnog reda i da se o njoj ne raspravlja danas, već da se ostavi novom rukovodstvu da se bavi time.
Miki Stefanović: Takođe se zalažem da se izbaci tačka pet.
Danilo Koprivica: Želim da se donese odluka da neko ko traži svoja prava mora da  ispunjava svoje obaveze u LSS. 
Popović Zoran: Upoznajem prisutne da je malo pre početka današnje sednice Skupštine održana i sednica UO LSS, na kojoj je donet jasan predlog da se preporuči Skupštini da oni koji ne izmire svoje sveukupne obaveze do 31.03.2014. godine istupaju i brišu se iz članstva LSS.
Dragan Šormaz: Ja tražim da se ne radi danas tačka pet dnevnog reda, a ne kao Popović Zoran.
Miki Stefanović: Dajem novi predlog izmene dnevnog reda i predlažem da tačka  šest bude jedan, pa tek onda da počne da se radi.
Danilo Koprivica: Verifikaciona komisija treba da kaže koliko imamo članova, a koliko nas sada ima - na osnovu uplata. Tačka šest treba da bude tačka jedan.
Oba predloga za izmenu dnevnog reda skupštine su prihvaćena jednoglasno, nakon čega je usvojen sledeći dnevni red: 1. Donošenje Odluke o broju delegata u Skupštini i utvrđivanje kvoruma; 2. Izbor radnih tela: zapisničara i dva overača zapisnika, verifikacione komisije (5 članova), izborne Komisije (5 članova); 3. Izbor predsednika i podpredsednika Skupštine; 4. Donošenje Poslovnika o radu za mandatni period, čl. 11 stav 5. Statuta; 5. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine od 16. 03 2013. godine; 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu: a) predsednika Lovačkog saveza Srbije, b) Upravnog odbora LSS sa osvrtom na finansijsko poslovanje, c) Nadzornog Odbora LSS; 7. Izbori: a)predsednika Lovačkog saveza Srbije, b) članova Upravnog odbora (13 članova), c) zamenika predsednika Lovačkog saveza Srbije, d) članova Nadzornog odbora (7 članova); e) članova Suda časti (7 članova);   8. Izveštaj Izborne Komisije; 9. Pitanja i predlozi.

•Izbor radnih tela
Za zapisničara, predsedavajući je predložio gdina Rodoljuba Hadži Cenića, a za overače zapisnika, gdina Slavišu Pavlovića i gdina Miloša Mandića, što je Skupština prihvatila.
U sastav verifikacione komisije jednoglasno su izabrani: Slavko Stojković (predsednik), Bratislav Bojović, Dejan Stojadinović
, Dragan Ružić i Milorad Stanković (članovi).
U sastav izborne komisije jednoglasno su izabrani Milomir Jovanović (predsednik), Danilo Koprivica, Dušan Jovanović, Neša Paunović i Tamaš Lastovič (članovi).


•Izbor predsednika
i potpredsednika Skupštine
Izborna komisija je upoznala prisutne da će se glasati između dva predložena kandidata za predsednika Skupštine LSS i to: 1) Marko Tica iz Titela i 2) Milomir Đukić iz Drugovca, dok je za potpredsednika Skupštine LSS pristigao predlog za jednog kandidata i to: 1) Zlatimir Rašić iz Svrljiga. Predloženo je da se svi kandidati predstave i da članovima Skupštine izlože svoj program rada. Marko Tica je odustao od izlaganja svog programa, jer kako je rekao, Statutom LSS nije data mogućnost za to, dok je Miomir Đukić pročitao svoju biografiju i program rada.
Jednoglasno je usvojen predlog predsedavajućeg za javno glasanje -izbor svih organa. Predsednik Izborne komisije je konstatovao da je za predsednika Skupštine LSS izabran  Marko Tica, (glasao je ukupno 81 član Skupštine od 113). Konstatovano je da je jedini kandidat za potpredsednika Skupštine LSS, Zlatomir Rašić, izabran jednoglasno na tu funkciju. Predsedavajući Skupštinom je proglasio da je za predsednika Skupštine LSS izabran Marko Tica, koji je u daljem toku rada preuzeo predsedavanje sednicom Skupštine.

•Usvojen poslovnik o radu
Posle izlaganja gdina Dušana Latinovića koji je imao primedbe na poslovnik, predsedavajući je izneo da će se prvo glasati po predlogu predlagača. Nakon glasanja je konstatovao: “Usvojili smo predlog predlagača poslovnika o radu za mandatni period, većinom  glasova.

•Usvojeni izveštaji o radu
Skupština je, većinom glasova prisutnih članova, usvojila zapisnik sa prethodne Skupštine od 16.03.2013. godine. Izveštaj o radu predsednika LSS je usvojen jednoglasno. Izveštaj o radu Upravnog odbora LSS je usvojen većinom glasova. Izveštaj o radu NO LSS je usvojen jednoglasno.

•Izbor Predsednika LSS
Izborna komisija je na osnovu podnetih predloga, utvrdila i podnela Skupštini listu kandidata za izbor predsednika LSS na kojoj se nalazi kandidat Dragan Šormaz iz Smedereva. Nakon toga predsedavajući je pozvao kandidata da izloži svoj program. Između ostalog, kandidat Dragan Šormaz je naveo da današnjoj sednici Skupštine prisustvuje 113 članova, a treba da ih bude mnogo više. Rekao je da smatra da Statut nije dobar i da ga treba menjati i istakao
je naredne poslove koji nas očekuju: LSS mora biti služba udruženja radi i radiće u interesu lovaca. Međunarodna saradnja će biti obavezna. Promocija LSS-a je slaba, danas nema predstavnika medija na Skupštini, ni RTS-a, a LSS je organizacija starija od same države! Takođe, saradnja sa državom mora da se poboljša, jer je do sada praktično nije ni bilo. LSS ima po zakonu velike obaveze, a država mu ne izlazi u susret. Potrebno je ponovo ojačati LSS i nastaviti razgovore sa svim LU i svim ostalim lovačkim savezima. Novom rukovodstvu će biti zadatak da nas na sledećoj Skupštini bude više od 250. Naveo je da se zalaže da ne bude politike u radu LSS.  Predsedavajući je potom ukazao da je članom 20 Statuta predviđen izbor predsednika LSS tajnim glasanjem, a kako imamo jednog kandidata, imamo i više predloga da glasanje bude javno, što je jednoglasno usvojeno.
Pristupilo se glasanju za izbor predsednika LSS i prebrojavanju glasova, nakon čega je predsednik Izborne komisije saopštio rezultate glasanja. Predsednik Skupštine je objavio, da je za predsednika LSS, jednoglasno izabran Dragan Šormaz. Za reč se zatim javio novi predsednik LSS, Dragan Šormaz, koji se zahvalio na poverenju i podršci.

•Izbor zamenika predsednika LSS
U skladu sa Statutom LSS i ovlašćenjima predsednika LSS, Dragan Šormaz je predložio Skupštini da za zamenika predsednika LSS izabere Milana Kovačevića iz Sremske Mitrovice. Nakon obavljenog glasanja, predsedavajući sednicom Skupštine je saopštio da je Milan Kovačević izabran jednoglasno za zamenika predsednika. On je proglasio da su u skladu sa odredbama Statuta izabrani predsednik i zamenik predsednika Saveza, čime je prestao mandat dosadašnjim.

•Izbor UO, NO i Suda časti LSS
Predsednik Skupštine Marko Tica je pročitao utvrđenu listu kandidata za članove UO LSS koju je sačinila Izborna komisija, a nakon obavljenog glasanja je proglasio nov saziv u kome će, po odluci Skupštine, Lovački savez Kosova i Metohije imenovati svog predsednika po funkciji, za člana UO LSS.
Predsednik Skupštine Marko Tica je saopštio da ima ukupno deset predloženih kandidata za članove NO LSS, nakon čega je stavio na glasanje predlog, u skladu sa zaključkom Skupštine od 16.03.2013. i predlogom UO, da se skinu sa liste zbog plaćene minimalne članarine, predstavnici LU iz Žagubice, Niša i Vranja, što je usvojeno većinom glasova. Pročitan je nov saziv NO LSS. Glasanjem za članove Suda časti i proglašenjem izbornih rezultata, završena je konstitutivna sednica Skupštine.

 

Rodoljub Hadži Cenić

foto: Stojan Vijatov

 

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački Savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

predsednik LSS Dragan Šormaz

galsanje je u toku

Zamenik predsednika LSS
narodni poslanik Milan Kovačević

Pero Škobić

Izabran
Nadzorni odbor LSS:


1. Velimir Netković, Kovačica
2. Stevan Petrović, Bačko Gradište
3. Pero Škobić, Beograd
4. Radislav Isailović, Petlovača
5. Milovan Gavrilović, Aranđelovac
6. Raif Šaćirović, Novi Pazar i
7. Zoran Mitanović, Negotin.


Izabran
Sud časti LSS:


1. Dušan Latinović, Kikinda
2. Dragoslav Lacković, Beograd
3. Rodoljub Vasiljević, Prijepolje
4. Aleksandar Aleksić, Gruža
5. Slavoljub Predolac, Vrnjačka Banja i
6. Josip Bajer, Negotin.

Perica Grbić i Milan Kovačević 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Rad Skupštine Lovačkog saveza Srbije