Beograd
03. mart 2015. godine

 

AKTIVNA ZAŠTITA GRLICE I PREPELICE
UMESTO ZABRANE LOVA

Lovački savez Srbije je predložio aktivnu zaštitu grlice i prepelice, umesto zabrane lova.Zvaničan dopis u vezi sa ovim možete pogledati na linku koji sledi:

Ceo tekst, na linku koji sledi: Umesto zabrane lova, predlažemo aktivnu zaštitu


U sklopu osnovnih ciljeva oko zajedničke zaštite, značajan segment u narednom periodu treba da bude usmeren ka definisanju sledećih značajnih populacionih, ekoloških i lovnih pitanja: 1. Istraživanje zavičajne populacije i trendova; 2. Inventarizacija značajnih staništa (uz klasifikaciju, određivanje prostornog rasporeda i površine, značaja i produktivnosti za navedene vrste, trenutnog lovnog korišćenja, faktora koji ih ugrožavaju, neophodnih mera nadzora i zaštite); 3. Istraživanje prolećne-jesenje seobe i zimovanja (utvrđivanje sastava i brojnosti pernate lovne divljači na svakom značajnijem staništu, po sezonama); 4. Istraživanje veličine lovnog pritiska (poznatog, stvarnog, potencijalnog, mogućeg-optimalnog); 5. Izrada programa upravljanja i održivog lovnog korišćenja.
Da bi se sačuvala ova veoma lepa i korisna poljska  koka potrebno je da joj se obezbedi stanište (što više lucerišta, ostavljanje u letnjem periodu strnjišta i sl.), kao i smanjivanje svih vrsta predatora na podnošljiv broj, a lov samo u dozvoljenim kvotama, na osnovu usvojenih planskih dokumenata (Dugoročnih programa, lovnih osnova i godišnjih planova gazdovanja lovištima). Zabrana bilo kakve upotrebe vabilica u lovištima. Kad sve ovo napred rešimo, onda uvereni smo nećemo ni govoriti, ni insistirati na bilo kakvim zabranama, jer mora da shvati većina nelovaca da se mi bavimo uzgojem i zaštitom divljači, a takođe planskim i racionalnim gazdovanjem, pa samim tim i nama lovcima, kao uzgajivačima je stalo da se sačuvaju kako autohtone vrste, tako i migratorne vrste divljači. O svemu ovome smo napred dali naše viđenje potkrepljeno konkretnim primerima i na osnovu podataka utvrđenim realnim odstrelnim kvotama koje ne ugrožavaju ove dve vrste u 
lovištima.

Lovački savezi zahtevaju od Vlade Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine da predlog odluke o zabrani lova na grlice i prepelice ne usvoji.

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Aktivna zaštita prepelica i grlica


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

 

Dana 25. februara 2015. godine, u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, uz učešće NVO koje se bave zaštitom prirode i predstavnika Lovačkih saveza na temu zabrane lova na grlice i prepelice dogovoreno je da u roku od sedam dana svaka strana dostavi izveštaje svojih analiza brojnosti grlice i prepelice, lovnom pritisku i svim relevantnim podacima koji bi jednu takvu odluku o zabrani lova ili doneli ili odbacili.
Po dobijanju takvih rezulatata i analiza Ministarstvo će izvršiti detaljnu analizu i predložiti konačan stav po ovom pitanju. Sastanak svih zainteresovanih strana je protekao u vrlo fer atmosferi i korektnim nastupima svih predstavnika, uz izvanredno vođenje sednice od strane predstavnika Ministarstva, što očekujemo da se dešava i u nastavku rada.

Lovački savez Srbije je predložio aktivnu zaštitu grlice i prepelice, umesto zabrane lova. Zvaničan dopis u vezi sa ovim možete pogledati na linku koji sledi: Umesto zabrane lova, predlažemo aktivnu zaštitu