Ž A G U B I C A
12-13. april 2008. godine

 

SAVETOVANJE
O KRUPNIM ZVERIMA I TRAGAČIMA PO KRVI

Uvod u priču o trećem savetovanju u Žagubici, posvećenom krupnim zverima i tragačima po krvi, bila je izložba goniča (53 privedena psa) i izuzetan događaj kulture, likovna kolonija "HOMOART" u okviru koje su umetnici maštovito slikali divlje životinje.
Krunu druženja, sa i uz lovnu struku i nauku pružili su stručnjaci iz najrazličitijih oblasti sfere lovstva. Predstavljeno je 18 radova i svi su oni dali doprinos obrazovanju lovaca. Moderator savetovanja bio je dr Zoran Popović, sa Poljoprivrednog fakulteta Beogradskog Univerziteta. Odlučeno je da se štampa Zbornik radova koji će omogućiti da se sagleda poseban kvalitet savetovanja i činjenica da su autori imali različite poglede na zbivanja u prirodi, posebno kada je ris u pitanju. Savetovanje je imalo međunarodni karakter, jer su pored domaćih svoje radove lovačkoj javnosti predstavili i stručnjaci iz Češke i Bugarske.

 

© 2004 Lovački savez Srbije

 

ZAKLJUČCI

1. Obavezati korisnike lovišta da u okviru lovne evidencije -hronike lovišta, koju već dostavljaju Lovačkom savezu Srbije, dostave i godišnje izveštaje o stanju populacija predatorskih vrsta divljači (brojno stanje, broj osmotrenih jedinki, odstrel ili gubici, mikrostaništa, životne navike).
2. Da se nastavi saradnja i zajednički rad korisnika lovišta sa naučno istraživačkim institucijama radi sprovođenja monitoringa i primene savremenih metoda i tehnika monitoringa.
3. U okviru međunarodnih konvencija koje je naša zemlja ratifikovala uskladiti regulativu sa našim uslovima.
4. Nastaviti transgraničnu saradnju u cilju upravljanja populacijama velikih karnivora.
5. Izvršiti popularizaciju i adekvatno vrednovanje predatorskih vrsta divljači u ekosistemima.
6. Pristupiti izradi akcionih planova za vuka, medveda, risa i šakala.
7. Obavezno uključivanje Lovačkog saveza Srbije i drugih stejkholdera prostora u izradu akcionih planova.
8. Informisati lovnu javnost o značaju i mogućnostima upotrebe domaćih pasa goniča za rad na krvnom tragu.
9. Definisati zakonsku obavezu korisnika lovišta da poseduju ispitanog psa tragača po krvi, sa naglaskom korišćenja u tu svrhu domaćih rasa goniča.
10. Doneti pravilnik, kao podzakonski akt, o upotrebi lovačkih pasa goniča i krvoslednka u lovištima Srbije.

LSS PRess

TEME I AUTORI

Krupne zveri
1. "Aktuelni status vuka kao vrste i mogućnost održivog korišćenja", Dr Miroljub Milenković, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković".
2. "Dinamika širenja areala šakala na bazi ulova od 1990. godine", Dipl. ing. Aleksandar Pantelić, Lovački savez Srbije.
3.
"Aktuelno rasprostranjenje, gustina populacija i analiza faktora širenja šakala u Srbiji", Mr Duško Ćirović, Biološki fakultet, Beograd.
4. "Gazdovanje i štete od vuka u BiH", Dr Zoran Popović, Poljoprivredni fakultet, Zemun.
5. "Vuk u Belorusiji", Ludek Kraliček, Lovački savez Češke.
6. "Istoriografija i stanje populacije risa u istočnoj Srbiji", Dipl. ing. Ljubiša Marinović, "JP Srbijašume", ŠU Negotin.
7. "Strateško planiranje za očuvanje mrkog medveda u Srbiji", Mr Milan Paunović, Prirodnjački muzej, Beograd.
8. "Akcioni plan održavanja mrkog medveda (Ursus arctos) u Bugarskoj", Vladimir Jevgenijev Milušev, Park prirode Vitoša, Bugarska.
9. "Preliminarni rezultati monitoringa translociranog primerka mrkog medveda metodom satelitske telemetrije", Mr Milan Paunović, Prirodnjački muzej, Beograd.
10. "Da li naši medvedi mogu da napadnu čoveka i kako se ponašati u slučaju napada?", Milan Paunović, Prirodnjački muzej, Beograd.
11. "Monitoring gazdovanja populacijom risa, medveda i vuka u Češkoj Republici i Slovačkoj Republici", Dr Boris Hučko, Poljoprivredni fakultet -Prag, Republika Češka.
12. "Politika održivog krišćenja velikih zveri u EU", František Havranek, Institut za ekologiju divljači, Češka.
13. "Prilog poznavanju faune predatora u nacionalnom parku Đerdap i Istočnoj Srbiji", Mihajlo Hadži-Pavlović, Predsednik komisije za lovačke trofeje Lovačkog saveza Srbije.
14. "Medved u mitologiji i simbolima", Dipl. ing. Miodrag Petrović, Nacionalni park Tara.
15. "Aspekti problema zaštite predatora putem uređivanja sredine kao staništa njihove populacije", Dipl. ing. Ivan Đordević, JP "Srbijašume", ŠG Boljevac.


Tragači po krvi

16. "Tragači po krvi -faktor smanjenja ekonomske štete u Srbiji",
Dr Vladimir Videnović, Zaječar.
17. "Učinak oštrodlakog jazavičara u lovištu krupne divljači", Mr Mihajlo Hadži- Pavlović.
18. "Domaći goniči kao tragači po krvi", Mr Branislav Živković, LU "Jovan Šerbanović", Žagubica.

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Permanentno obrazovanje lovaca